Aktuellt

Oklart syfte med nya målet för energieffektivisering

De fem partier som i juni 2016 slöt energiöverenskommelsen har nu enats om ett mål för energieffektivisering till 2030. Svemin välkomnar målsättningen om mer hållbar energianvändning, men ser hellre fler positiva incitament för att stimulera en ökad och smartare energieffektivitet.

Målet som satts innebär 50 procents lägre energiintensitet (mätt som mängd tillförd energi delat med Sveriges BNP) jämfört med år 2005. Det är mycket ambitiöst och möjligheterna att nå målet är till stor del beroende av tillväxttakten och hur användningen av olika energikällor kommer att se ut framöver.

Att använda energi är i sig något positivt som bidrar till värdeskapande, tillväxt och komfort i ett modernt samhälle. Klimatfrågan är samtidigt en av vår tids stora utmaningar. Därför bör en minskning av energianvändningens negativa effekter, till exempel koldioxidutsläpp, vara i fokus snarare än själva energianvändningen. Det nya målet för energieffektivitet riskerar nu att som verktyg alltför trubbigt slå även mot klimatsmartare energiformer.

Målet måste kombineras med åtgärder som stimulerar tillväxten och möjligheten för företag i Sverige att effektivt utveckla och producera råvaror och produkter. Att målet är satt på samhällsnivå är positivt eftersom det ger förutsättningar för att stimulera effektivisering på systemnivå. Det är också positivt att målet definierats som ett intensitetsmål, det vill säga som tillförd energi i relation med BNP. Energianvändningen begränsas dock utifrån den BNP Sverige kommer att ha 2030.

Svemins förhoppning är att stat och industri utifrån detta gemensamt kommer att arbeta fram styrmedel i form av positiva stimulanser och incitament för att stimulera ökad energieffektivitet och konkurrenskraft.

Läs också: