Aktuellt

​Halvhjärtad lindring för krisande prospekteringsföretag

Ett extra år för undersökningstillstånd. Det föreslår regeringen för coronadrabbade prospekteringsföretag i ett nytt lagförslag.
– Bra, men en halvhjärtad lindring, långt ifrån tillräckligt, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin

Den svenska gruvnäringen har stått stabil under coronapandemin men krisen har slagit hårt mot all prospektering, första ledet i näringskedjan. Prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som är helt beroende av fungerande finansmarknader. Bolagen är vanligen små och specialiserade på just prospektering men utan intäkter från egen gruvproduktion.

Sökandet efter mineralfyndigheter kräver undersökningstillstånd enligt minerallagen. För att kunna behålla och förlänga undersökningstillståndet måste undersökningsarbete bedrivas aktivt. Om inte undersökningsarbete har bedrivits riskerar prospekteringsföretaget att mista sitt tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves. Verksamheten kan alltså inte ta paus – även om finansmarknaden gör det.

För att mildra effekterna för prospekteringsbranschen lade regeringen på fredagen fram ett förslag om en automatisk förlängning av undersökningstillstånd.

– Tanken är god, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin. Men det blir väldigt snävt eftersom förslaget bara omfattar undersökningstillstånd som är inne på sitt sista och 15:e år, och nu möjliggör för ett 16:e år.

Svemin har under våren föreslagit för regeringen att alla gällande undersökningstillstånd enligt minerallagen skulle förlängas automatiskt med ett år, eftersom rådande pandemi drabbat alla prospekteringsföretag. Näringsminister Ibrahim Baylan skriver i ett uttalande att det är angeläget att åtgärder vidtas, annars kan ”betydande investeringar kan annars gå förlorade och resurser vi behöver för samhällsutvecklingen och den gröna omställningen utebli”.

– Därför är det obegripligt varför regeringen nu väljer att begränsa förlängningen till att bara gälla de som är i slutskedet av den maximala giltighetstiden. Om regeringen verkligen menar allvar hade det varit klokare att låta alla gällande undersökningstillstånd förlängas. Begränsningen är omotiverad. Att förlänga alla giltiga undersökningstillstånd skulle inte medföra stora kostnader eller administrativa pålagor för Bergsstaten, säger Maria Sunér Fleming.

För företag vars undersökningstillstånd är i slutfasen är nästa steg att ansöka om bearbetningskoncession, om man vill gå vidare med sitt projekt. Tyvärr kan det ta många år innan beslut om bearbetningskoncession, Kallak och Laver är sorgliga exempel på det. Bristen på respekt för företagens berättigade förväntningar på förutsebarhet och rättssäkerhet har blivit alltmer påtaglig.

– Vi är allvarligt oroade för att det inom regeringen fortfarande tycks finnas brist på förståelse för gruvnäringens stora betydelse för Sveriges sysselsättning och ekonomi, och för tillgången till metaller som behövs att klara omställningen till en klimatneutral värld – trots näringsministerns uttalande.

Prospektering är med andra ord en förutsättning för att bygga kunskap och utnyttja Sveriges potential in i en fossilfri framtid. Om det inte görs så kommer vi behöva fortsätta bygga vår gröna omställning på metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Därför borde det ligga i statens intresse att skyndsamt undanröja hinder för prospektering.
– Dessvärre saknar Sverige i nuläget det politiska modet som behövs för att nå parlamentariska överenskommelser som verkligen gör skillnad, säger Maria Sunér Fleming.

Fakta

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli och kommer gälla de 30 undersökningstillstånd som redan förlängts enligt sista steget (d.v.s. 15 års sammanlagd tid).