Aktuellt

Ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Skärpt kontroll över explosiva varor

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande. Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Regeringen utfärdade lagändringarna och beslutade om förordningsändringar med kompletterande regler om bland annat tillståndsprocessen.

Förordningsändringarna innebär att tillståndsmyndigheterna, MSB och kommunerna, ges utökad tillgång till belastningsregistret och misstankeregistret inom ramen för lämplighetsprövningen och att Polismyndigheten ges en större roll i tillståndsprocessen.

För Svemins medlemsföretag innebär lagändringen i huvudsak:

  • nytt krav på anmälan för den som deltar i en verksamhet med explosiva varor (krav att anmäla föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor till tillsynsmyndigheten finns redan)
  • lämplighetsprövning för de som söker tillstånd för explosiva varor, när den som söker tillstånd är en juridisk person ska prövningen även omfatta de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten
  • tillståndsmyndigheten ska godkänna personer som anmälts som deltagare i verksamhet med explosiva varor.
  • tillståndsmyndigheten ges utökade möjligheter till återkallelse av tillstånd
  • tillstånd som beslutas av en kommun får gälla i högst tre år
  • brottsförebyggande åtgärder vid inrättande av byggnader och anläggningar för hantering av brandfarliga och explosiva varor (tidigare endast olycksförebyggande krav)

> Regeringens proposition 2020/21:158

> Läs mer på riksdagen.se

> Läs mer på MSB.se

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2021 med övergångsbestämmelser till och med den 31 januari 2022.