Aktuellt

Bergsstaten informerar om ändringar i minerallagen

Från och med i morgon 1 augusti 2014 gäller nya och ändrade regler för prospektering. Information in English about news and changes in the Swedish Minerals Act.

Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens (1991:45) bestämmelser om undersökningsarbeten som innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Syftet med lagändringarna är att säkerställa att de som berörs av undersökningsarbetena får den information de behöver för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter i förhållande till prospektören. Lagändringarna innebär även att en prospektör ska underrätta de sakägare som begär det, om när arbetet på berörd fastighet ska påbörjas respektive när arbetet slutförts. Lagändringen innebär även att bevakningen av och ansvaret för allmänna intressen vid mineralprospektering tydliggörs.

Foto: Atlas Copco

Foto: Atlas Copco