Aktuellt

Bibehållen konkurrenskraft och bred enighet - men för ambitiöst?

Stora förändringar inom teknik och transporter krävs såväl i Sverige som utomlands om landets miljömål ska kunna nås. Det stod klart när Miljömålsberedningens i onsdags lämnade sitt slutbetänkande till regeringen.

Miljömålsberedningen har nu tagit ett blocköverskridande helhetsgrepp kring den svenska klimatpolitiken. Det är positivt med en bred enighet och överenskommelse över blockgränserna. Det ger en tydlighet. Beredningens förslag utgår från att alla länder ska bidra till att uppnå det klimatavtal som slöts i Paris i december 2015, och även att jämförbara styrmedel införs i andra viktiga ekonomier. Som utgångspunkt anges att svensk klimatpolitik ska bedrivas med bibehållen konkurrenskraft och utan att utsläppen av växthusgaser ökar utanför Sverige, vilket SveMin anser är positivt.

Miljömålsberedningen föreslår ett delmål för klimatpolitiken till 2030 på minus 63 procent jämfört med 1990 för den delen av ekonomin som ligger utanför EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Idag har Sverige minskat dessa utsläpp med 27 procent sedan 1990.

Målsättningen är dock förknippad med stora osäkerheter när det gäller utvecklingen till 2030. Tiden till 2030 är knapp och många av de parametrar som behövs för att klara målet styr inte Sverige ensamt över. Det kommer att krävas stora förändringar inom, men även utanför Sveriges gränser om målet ska kunna nås. Det krävs bland annat fortsatt snabb global teknikutvecklingen för transporter, nya EU krav för fordon och att den svenska synen på biodrivmedel får internationell acceptans.

Beredningen föreslår också att det ska sättas ett specifikt delmål för transportsektorn till 2030 att minska klimatutsläppen med 70 procent jämfört med 2010. Gruv- och mineralindustrierna är ofta placerade i landsbygd och i stort behov av fungerande transporter både inom landet och till de länder som företagen exporterar till. Bland annat blir frågor kring transportslag och minskade koldioxidutsläpp för transporter blir viktiga för att frakta gods effektivt och resurssnålt inom landet och runt om i världen.

Den ökade elektrifieringen och omställningar till förnybara bränslen kommer kräva ett kraftigt ökat elbehov. En central fråga i sammanhanget är hur den efterfrågan ska kunna mötas i skenet av Miljömålsberedningens förslag.

Fakta

Miljömålsberedningen lämnade i onsdags sitt slutbetänkande med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige till regeringen. Betänkandet innehåller förslag till en samlad svensk klimatpolitik med delmål till 2030 och 2040. Betänkandet kompletterar det tidigare delbetänkandet från mars i år där ett långsiktigt mål till 2045 föreslogs.

Läs också:
Maria Sunér Fleming: Klimatet för viktigt för önsketänkande och ineffektiva åtgärder (svensktnaringsliv.se)