Aktuellt

Bra att förbudet mot att bryta uran utvärderas

Förbudet mot att bryta uran i Sverige infördes 2018, och redan då aviserades att en mer omfattande utvärdering av förbudet i förhållande till utvinning av innovationskritiska metaller och mineral skulle genomföras senast efter fem år.

– Svemin välkomnar att förbudet mot att bryta uran i Sverige nu utvärderas efter 5 år, och kan komma att tas bort. Redan när förbudet infördes ansåg Svemin att det var principiellt fel att förbjuda utvinning av ett grundämne. Särskilt som detta grundämne är vanligt förekommande i den svenska berggrunden och ofta ingår vid utvinning av andra material, säger Maria Sunér VD för Svemin.

I den svenska berggrunden förekommer förhållandevis ofta bergarter och mineral som innehåller radioaktiva ämnen, bland annat uran. Den lokala variationen kan vara stor. Uran förekommer tillsammans med andra mineral i berggrunden och kan därför användas som en viktig ledtråd vid prospektering och kartläggning av andra metaller och mineral.

Maria Sunér:

– För att öka möjligheterna till utvinning av flera av de ämnen som behövs för den gröna omställningen är det ett steg i rätt riktning att ta bort förbudet mot att bryta uran. Men det är än viktigare att regeringen nu agerar för att skapa snabbare och effektivare tillståndsprocesser för gruvnäringen generellt. Detta är det stora problemet för gruvnäringens utveckling i Sverige.

Sverige har högt ställda krav på miljöskydd, inklusive utsläpp till vatten. En eventuell urangruva i Sverige skulle prövas i enlighet med miljöbalken och endast tillåtas om den kan leva upp till dessa krav. När uranbrytning förbjöds innebar detta att uran inte längre kunde bli en biprodukt, utan skulle hanteras som ett avfall.

– Avfallshanteringen kan potentiellt bli ett större miljöproblem, vilket inte hade utvärderats tillräckligt i samband med att förbudet infördes, säger Maria Sunér.

Regeringen har även nyligen aviserat en omsvängning i energipolitiken och föreslår bland annat att Sveriges energipolitiska mål om 100 procent förnybar elproduktion ska ersättas med ett mål om 100 procent fossilfritt. Detta öppnar tydligare för potentiellt ny kärnkraft i framtiden.

– Förbudet mot uranbrytning är otidsenligt med tanke på att man nu möjliggör för ny kärnkraft. Sverige bör kunna nyttja de resurser av uran som finns i den svenska berggrunden för produktion av kärnbränsle i framtiden, avslutar Maria Sunér.


Fakta

Uran är ett metalliskt grundämne, det tyngsta som förekommer i naturen. Medelhalten i jordskorpan är drygt 2 gram uran per ton (0,0002 procent). Det innebär att uran är cirka 500 gånger vanligare än guld och lika vanligt som tenn. Medelhalten av uran i de rikaste gruvorna i världen är cirka 2 procent. De högsta halterna av uran, närmare 20 procent, finns i några få fyndigheter i Kanada. Stora mängder uran finns i den svenska marken, men halterna är låga. Under 1960-talet öppnades en svensk urangruva i Ranstad. Verksamheten slutade eftersom den var olönsam.