Aktuellt

Cementa - tidsbegränsat tillstånd står fast

Cementa får fortsätta bryta kalksten i Slite – i alla fall året ut. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen på onsdagen. Det tidsbegränsade täkttillstånd som regeringen hösten 2021 meddelade Cementa står alltså fast.

Turerna kring Cementas tillstånd har varit många och snåriga. Det tidigare tillståndet upphörde i oktober förra året. För att trygga den mest akuta beredskapen och cementförsörjningen beslutade regeringen i november samma år om ett tidsbegränsat tillstånd. Ett antal miljöorganisationer ansökte om så kallad rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att tillståndet skulle upphävas. Dagens beslut från Högsta förvaltningsdomstolen innebär alltså att Cementa behåller sitt tillfälliga tillstånd.

– Det är en viss lättnad att ta emot beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen om att Cementas tillstånd från regeringen är lagligt. Men det är viktigt att nu gå vidare med förslaget i Miljöprövningsutredningen om att få förlänga tidsbegränsade tillstånd tillfälligt – annars riskerar verksamhetsutövare att stå utan tillstånd under pågående tillståndsprövningar. Vi har även förhoppningar om att regeringen ges en permanent möjlighet att meddela tillfälliga tillstånd för samhällsviktig verksamhet. Det regeringen gjorde gällande Cementa var extraordinärt. Om vi ändrar lagen kommer sådana här extraordinära ingripanden inte att behövas, säger Tobias Kluge, branschjurist Svemin.

Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och arbetar just nu inom ramen för ett tidsbegränsat tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.

– Cementkrisen är dock inte över. Den 13 december kommer domen om Cementas fyraåriga täkttillstånd – en dom som kommer att ha stor betydelse. Om Cementa får avslag kommer vi än en gång att kastas in i en krissituation, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Tillståndsprocesserna är centrala både för industrins utveckling och för att vi ska få fram den el som behövs för att möta framtidens behov.

– Vi ser det som centralt att regeringen nu tar krafttag för att skapa mer effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser. I de utredningar som lagts den senaste tiden; Klimaträttsutredningen (SOU 2021:21) och Miljöprövningsutredningen (SOU 2022:33) finns både bra och dåliga förslag. De bra förslagen bör skyndsamt tas vidare och skulle underlätta tillståndsprocesserna framåt, säger Tobias Kluge.

– Det finns även andra frågor som behöver utredas vidare. Bland annat hur Sverige implementerat EU-rätten, avslutar Tobias.


FAKTA

I april i år gav Cementa in en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite under fyra års tid. Domen som idag meddelas av Högsta förvaltningsdomstolen berör endast det tidsbegränsade tillstånd som meddelades av regeringen i november 2021, och påverkar därför inte prövningen av Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet. Ansökan om fortsatt fyraårig täktverksamhet handläggs av mark- och miljödomstolen, som kommer att meddela dom i målet den 13 december 2022.

Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20–30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under 2023.