Aktuellt

Industrin bromsar inte omställningen – det gör politiken

Världens första klimatneutrala cementfabrik planeras på Gotland. Industrins omställning går fortare än planerat men saknar rätt förutsättningar från politiken, skriver debattörerna. Foto: Cementa

Industrins omställning går fortare än planerat men saknar rätt förutsättningar från politiken, det skriver Maria Sunér vd på Svemin, Annika Roos, vd på Jernkontoret, Jonas Hagelqvist, vd på IKEM och Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna i ett debattinlägg på Altinget den 26 april 2022.

Klimatpolitiska rådet pekar på fyra områden som avgörande för omställningen: effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. På dessa områden kan industrin leverera men saknar dessvärre rätt förutsättningar från politiken.

Bristen på bättre förutsättningar gör att industrin tvingas till ett lägre tempo i omställningen till hållbarhet. Process- och basindustrins produkter är byggstenar för hela värdekedjor som bidrar till klimatnytta såväl i Sverige som globalt och utgör grunden för att klimatomställningen ska lyckas. Utan klimatneutralt producerade råvaror – metaller, stål, kalk, cement, trävaror, biobaserade produkter, biobränslen och kemikalier – kommer inte heller efterföljande steg i värdekedjorna som till exempel fordon, vindkraftverk och byggnader kunna bli klimatneutrala.

Branschernas klimatfärdplaner och företagens uttalade strategier visar vilka enorma möjligheter Sverige och svensk industri har att lyckas med omställningen. Nu krävs beslutsamhet och politiskt mod, och vi vill att politiken snarast levererar på följande områden:

  1. Förenkla och förkorta miljötillståndsprocesserna. Åtgärder som kan vidtas på kort sikt är exempelvis att se till att ändringstillstånd blir huvudregel för befintliga verksamheter och att domstolarna blir tydligare i sin processledning. Svåra målkonflikter inom miljöområdet måste hanteras av politikerna, inte av myndigheter och domstolar i enskilda ärenden.
  2. Den elektrifieringsstrategi som regeringen nyligen presenterat bör genomföras skyndsamt. Tidpunkter och ansvar för de olika åtgärderna behöver preciseras, och angelägenheten i att få till ett fossilfritt elsystem som kan möta en fördubblad användning till 2045 måste genomsyra hela samhällsapparaten.
  3. Stärk industrins konkurrensförutsättningar. Regeringen bör snarast se till att kompensera industrin för den elprispåverkan som handeln med utsläppsrätter ger.
  4. Stå upp för svensk industri i förhandlingarna i EU. Sverige måste stå upp för det som är viktigt för industrins förutsättningar i de frågor som är aktuella på EU-nivå och driva på för att skapa rätt förutsättningar.

Läs mer om respektive område och våra förslag på Altingets debattsida.