Aktuellt

"Uranförbudet löser inget problem utan skapar bara nya"

Dagens besked att Centerpartiet går emot alliansen och röstar med regeringen för ett svenskt uranförbud är inte bara principiellt fel och slår mot Sverige som gruvnation. Det är ett populistiskt förbud som inte tillför någon miljönytta.

Tillståndsprocesserna för gruvverksamhet är redan i dag hårt kritiserade för bristande ineffektivitet och rättsosäkerhet. Uranförbudet går helt emot regeringens uttalade ambitioner att rationalisera det arbetet. Förbudet lägger istället ytterligare utrednings och bevisbörda på gruvföretag – utan att tillföra motsvarande miljönytta.
– Beskedet från Centerpartiet är därför en besvikelse och oerhört förvånande. Partiet var drivande bakom mineralstrategin när de satt i regeringsställning och uranförbudet får effekter som går rakt emot den ambitionen, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin.

Regeringens förslag, som nu alltså en majoritet av riksdagen står bakom, innebär att det inte längre blir möjligt att varken prospektera eller utvinna uran. I praktiken påverkas dock mer än bara uran. Det här får efterverkningar på Sverige som gruvnation.
– Detta är en tydligt negativ signal. Förbjuds ett grundämne så kan man förbjuda andra.

Eftersom berggrunden ofta är komplex, inte minst i områden med så kallade innovationskritiska metaller, väntas förbudet påverka råvaruförsörjningen inom Sverige och EU. Även Sveriges ambitioner om en grön omställning, vilket förutsätter nya tekniker, berörs.
– Förbudets konsekvenser är inte genomtänkta och blir ett slag mot den svenska konkurrenskraften inom både gruvnäring och teknikutveckling.

I dagsläget sker ingen brytning av uran i Sverige. För att få utvinna uran krävs tillstånd enligt tre olika lagar – och ett medgivande av den berörda kommunen.
– Det här förbudet behövs inte av miljöskäl och knappast av juridiska skäl. Det löser inget problem utan skapar bara nya, säger Kerstin Brinnen.

För att inte Sveriges anseende som gruvnation ska ta ytterligare skada krävs nu reformer som på allvar underlättar för effektivare och mer rättssäkra tillståndsprocesser för den svenska mineralnäringen.


FAKTA – uranförbudet

I minerallagen tas uran bort som koncessionsmineral. Ändringen innebär att det inte längre blir möjligt att bevilja vare sig undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran.

I miljöbalken införs en ny bestämmelse som innebär att det blir förbjudet att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran, dvs. en urangruva. Det blir inte möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Förbudet gäller både för gruvverksamhet med utvinning av uran som biprodukt och återvinning av utvinningsavfall.

Regeringens proposition ”Förbud mot utvinning av uran

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2018.