Aktuellt

Den svenska gruv- och mineralnäringen släpper EU-manifest

En stabil råmaterialförsörjning är grunden för ett tryggt, hållbart och motståndskraftigt Europa. Att bygga heltäckande värdekedjor och ta ansvar för den egna försörjningen av allt från livsmedel till energi, metaller och mineral är att bygga oberoende i en osäker omvärld.

EU är en viktig kraft i strävan efter ett hållbart samhälle. Metaller och mineral är grundläggande komponenter i ett växande och hållbart framtida samhälle.

Utan järnmalm, zink, bly och koppar skulle det moderna samhället som vi känner det inte existera och en framtida hållbar tillgång på dessa varor är därför avgörande.

Metaller och mineral – så som kobolt, nickel, litium, sällsynta jordartsmetaller och grafit – är också nyckeln till den gröna teknik som behövs för att minska klimatpåverkan. Aldrig tidigare har det varit mer angeläget att säkerställa en hållbar försörjning av metaller och mineral.

Under nästa EU-kommission 2024–2029 behövs ett EU som styr mot gemensamma mål, där visionen om ett konkurrenskraftigt Europa är tydlig. Ett EU som stödjer industrins omställning och värnar om den internationellt konkurrensutsatta industrin med målet att öka produktionen inom Europa och därmed förmågan att accelerera den globala klimatomställningen. Ett EU som präglas av förutsägbarhet och långsiktighet där lagstiftningen är teknik- och materialneutral och baseras på vetenskaplig grund.

Den svenska gruvnäringen är en viktig samarbetspart till EU för att målen i den kritiska råmaterialakten, EU:s industristrategi och den europeiska gröna given ska uppnås. För detta måste EU skapa de bästa möjliga förutsättningarna för gruvindustrin att verka och utvecklas inom EU och på den internationella marknaden. Aktiva gruvor utgör dessutom ett smart beredskapslager.

Svemin vill med detta manifest fästa uppmärksamheten på ett antal för oss viktiga områden inför EU:s kommande mandatperiod 2024–2029.

Läs manifestet här