Aktuellt

Digitala attacker mot basindustrin är en attack på hela näringslivet

Cyberattacker mot svenska företag ökar i omfattning och blir allt mer avancerade. För att skärpa medvetenheten inom industrin och kunna stoppa intrångsförsök i tid arrangeras på fredagen ett specialseminarium där Säkerhetspolisen har bjudits in för att presentera hotbilden mot svensk industri. Seminariet samarrangeras av Jernkontoret, Säkerhets- och försvarsföretagen, Svemin och Teknikföretagen.

– Cyberattacker i värdekedjor ökar där angriparen, ofta statsunderstödd, riktar attacken mot en leverantör för att i slutändan kunna slå ut ett bredare spektra företag. Det är avgörande för svensk konkurrenskraft och innovation att hela värdekedjan känner till hot och vidtar åtgärder för att stärka sin egen cybersäkerhet, säger Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på Säkerhets- och försvarsföretagen.

För första gången på nära 20 år dömdes nyligen en man för omfattande företagsspioneri. Syftet hade varit att sälja kunskap om företags teknologi till främmande makt. Medan fallet är sällsynt har det blivit tydligt att företagsspionage blivit vanligare. Detta gäller inte minst digitala intrångsförsök, så kallade cyberattacker.

Säkerhetspolisen har vid upprepade tillfällen varnat för att cyberattacker utförda av statliga och statsunderstödda angripare blir allt mer systematiska och avancerade. Volymen har vuxit under pandemin och visar inga tecken på att avta. Många företag har sina servrar fulla med forskningsresultat, utvecklingsprojekt och patentansökningar. Dessa representerar enorma värden för den stat som vill gå genvägar i sin egen näringslivs- och teknikutveckling. I praktiken kan det innebära att de företag som utvecklat ny teknik konkurreras ut av sina egna lösningar, realiserade av företag i de länder som ägnar sig åt företagsspioneri på nätet.

-Svenska gruvteknikföretag ligger även i global framkant gällande forskning och innovation vilket ökar risken för försök till företagsspionage. Den svagaste länken är oftast människan. Det är därför viktigt att vi genom samarbete och utbildning bygger upp en säkerhetskultur och inte enbart riktar in oss på tekniska skydd, säger Katarina Nilsson, ansvarig för forskning och innovation på Svemin.

Ökad medvetenhet leder till ökade möjligheter att förhindra och stoppa cyberbrott i tid. Därigenom kan också förödande konsekvenser förhindras. Oktober är den europeiska cybersäkerhetsmånaden och uppmärksammas i Sverige bland annat under parollen ”Tänk Säkert”, en uppmaning till alla aktörer att ta säkerhet på allvar och prioritera upp frågorna.

Som ett första steg i syfte att öka medvetenhet inom industrin ordnar Jernkontoret, Svemin, Teknikföretagen samt Säkerhets- och försvarsföretagen ett gemensamt seminarium där SÄPO bjudits in. Målet är att ge en bild av den gråzon som digitala intrångsförsök ofta rör sig i.

– Cyberattackerna är en gemensam utmaning för hela näringslivet. Attackernas omfång och professionalismen i attackerna gör att det krävs samarbete mellan alla aktörer för att möta hotet. Fler behöver göra mer tillsammans och vårt samarrangemang är ett utmärkt sätt för att uppmärksamma vikten av säkerhet, säger Patrik Sandgren, ansvarig för digitalisering på Teknikföretagen.

Han får medhåll av Helena Malmqvist, ansvarig för digitalisering på Jernkontoret.

– Sverige har prioriterat en snabb digitalisering på bekostnad av säkerhet, vilket många gånger har inneburit att det digitala skyddet är eftersatt. Vi måste gemensamt verka för en ökad cybersäkerhet, annars blir vi sårbara, säger Helena Malmqvist.

För mer information, vänligen kontakta
Katarina Nilsson, Expert FoI, Svemin
katarina.nilsson@svemin.se
+46 (0)70 508 37 24


FAKTA – Digital säkerhet inom industrin

Antalet cyberattacker mot svenska aktörer från utländska angripare uppgår till över 120 000 på årsbasis – vilket skapar årliga kostnader i miljardklassen för näringslivet i Sverige. Förutom att stjäla affärskänslig information är attackerna inriktade på att skapa avbrott i verksamheten. Eftersom företagen är tätt sammanvävda i leverantörskedjor skapar störningar hos stora leverantörer omedelbara svallvågor. Detta gör attacker mot basindustrin särskilt anmärkningsvärt och skadligt. En digital attack som låser system inom stålsektorn kommer snabbt märkas av hos övriga näringslivet. Stopp i gruvnäringen resulterar i omgående i produktionsstopp då det leder till brist på råvaror.