Aktuellt

Dragon Mining lättade - frikända även i hovrätten

Hade guldgruveföretaget slarvat när halterna av bland annat kadmium och nickel steg i gruvdammen? Det hävdade åklagaren. Men nu har hovrätten friat företaget helt.

Att företaget hade släppt ut högre halter av ett antal ämnen än vad man hade tillstånd till är ett faktum. Åtalet gällde otillåten miljöverksamhet, det vill säga om företaget avsiktligen eller av oaktsamhet brutit mot villkor i tillståndet till verksamheten.

Ämnena det handlar om är kadmium, arsenik, zink och nickel och utsläppen skedde till klarningsdammen inne på gruvområdet. Någon fara för omkringliggande miljö fanns alltså aldrig. Hovrätten för övre Norrland konstaterar i sin dom att överträdelsen inte inneburit ”någon omedelbar betydande negativ konsekvens för miljön”.

Hovrätten konstaterade dessutom att företaget hade vidtagit  en rad adekvata åtgärder för att komma till rätta med problemet med villkorsöverskridanden.

Hovrättens samlade bedömning var att bolaget vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot det aktuella villkoret i tillståndet och att något brott därmed inte begåtts.  Därför kan det inte bli tal om företagsbot för Dragon Mining.

För Dragon Mining, som bryter och anrikar guldmalm i Svartliden utanför Lycksele, betyder frikännandet givetvis en lättnad och – om åklagaren inte väljer att överklaga –  ett avslut på ett ärende som pågått under flera år och som inneburit en omfattande domstolsprövning. Ett kvitto på att bolaget vidtagit lämpliga och tillräckliga åtgärder i en besvärlig situation.