Aktuellt

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Den 25 november 2020 presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten lämnades till näringsminister Ibrahim Baylan.

> Ladda ner Industrins reformagenda här

> Se hela presentationen här

> Läs mer här

– Industrin är motorn i svensk ekonomi. Vi står för nära en tredjedel av förädlingsvärde och sysselsättning i ekonomi och därför är industrins styrka avgörande för Sveriges förmåga att hantera de enorma samhällskostnader som orsakats av coronapandemin, säger Teknikföretagens vd, Klas Wåhlberg

– Även om vi är ett land med en stark industri i frontlinjen behöver vi hela tiden fylla på med nya reformer för ökad konkurrenskraft. Det finns tydliga hot mot Sverige som industrination och redan innan coronakrisen hade Sverige svårt att hålla jämna steg med andra starka industrinationer, fortsätter Klas Wåhlberg.

De 14 organisationer som företräder industrin pekar ut reformer inom tolv centrala områden, som alla måste vara en del av en sammanhållen industripolitik.

– Industrin kommer att fortsätta utveckla samhället och skapa resurser till välfärden. Med vår reformagenda pekar vi på att vi behöver politikernas stöd i form av en klok och sammanhållen industripolitik. Genom samförstånd mellan politiker, myndigheter och industri kan vi tillsammans få fart på tillväxten, säger Svemins vd, Maria Sunér Fleming.

Lanseringen av agendan livesändes från Fotografiska i Stockholm och modererades av Svemins Emma Härdmark. Näringsminister Ibrahim Baylan och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuades via länk. Med att kommentera agendan var också Marie Nilsson, ordförande IF Metall, Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca och Annika Winsth, chefsekonom Nordea.

Näringsministern var positiv den svenska industrins anslag och vision

Näringsminister Ibrahim Baylan

– Svenska industrin är på tårna. Det här speglar väldigt väl en offensiv hållning från den svenska industrin och det svenska näringslivet som gläder mig väldigt mycket, kommenterade näringsministern.

Baylan var även positiv till reformagendans fokusområden, områden som inte var nya för ministern.

– Man pekar på helt rätt områden. Jag känner igen det från den dialog vi för med företrädare för både fack och näringsliv, fortsatte Ibrahim Baylan.

Näringsministern såg dock risk för konflikter när industrins mål och reformer ska genomföras.

– En del är enkelt att genomföra, annat är mycket mer komplicerat. Men att vi kan vara överens om vad som behöver göras är väldigt positivt. Det är när det ska konkretiseras som värden riskerar att ställas emot varandra, förklarade Ibrahim Baylan.

Oppositionsledaren önskar en större diskussion om svensk industripolitik

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson välkomnade reformagendan och såg problem med att industripolitiska frågor inte hamnar tillräckligt centralt i det politiska samtalet, trots dess stora betydelse för svensk ekonomi och välfärd.

– Det är ett stort bekymmer att de här sakerna, som är väldigt viktiga för svensk konkurrenskraft, tar så liten plats i den dagliga politiska debatten, sade Ulf Kristersson.

Kristersson underströk även behovet av rätt kompetens till svenska företag, för att uppnå reformagendans vision.

– Den största utmaningen för att svenska företag ska kunna växa och öka sin konkurrenskraft är tillgången till rätt utbildad personal. Vi har i den politiska debatten pratat mycket om enkla jobb, vilket är jätteviktigt för att få människor i arbete, men vill vi öka Sveriges konkurrenskraft internationellt är det de tekniskt avancerade jobben och ingenjörsutbildningar som är nyckeln. Därför måste vi öka utbildningsnivån inom matematik bland svenska ungdomar, förklarade Ulf Kristersson.

Långsam takt, trots politisk välvilja enligt Leif Johansson

Vid den avslutande paneldiskussionen kommenterades Baylans och Kristerssons uttalanden samt agendan.

– Vi kan nog skriva under på nästan varenda punkt. Vi tycker från den fackliga sidan att detta överlag är ett väldigt bra program, kommenterade Marie Nilsson ordförande IF Metall.

– Reformagendans punkt 12 är avgörande, utan en öppen ekonomi och en fri global marknad finns inte svensk industri. Då har vi ingen svensk export och tappar halva vår BNP, kommenterade Annika Winsth.

– Jag blir glad när jag lyssnar på våra politiker och hör att det inte finns några stora eller kontroversiella åsiktsskillnader i de här frågorna. Men jag blir också frustrerad över att det trots detta händer väldigt lite. Jag har varit med och pratat tillståndsprocesser i 20 år. Transportlogistik har vi pratat i 25 år och digitalisering har jag varit med och diskuterat med politiken i fem, kanske till och med tio, år. Trots den här välviljan och samsynen från politiken går det för långsamt i Sverige, sa Leif Johansson styrelseordförande AstraZeneca.

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.


Förslagen som idag överlämnas till näringsminister Ibrahim Baylan är:

 • 1. Effektivisera miljötillståndsprocessen
  Miljötillståndsprocessen har länge varit i behov av förändring. Ett flertal utredningar har genomförts men ingen har resulterat i konkreta reformer. Istället står nu oförutsägbara tillståndsprocesser i vägen för såväl industrins utveckling som ökad hållbarhet. Nu behövs det en tydlig och snabb förändring som säkrar effektivare och mer förutsägbara miljötillståndsprocesser.
 • 2. Minska regelbördan
  Näringslivets regelbörda hämmar Sveriges konkurrenskraft. Företagens kostnader för att efterleva regelverk i Sverige är hög.
 • 3. Möjliggör klimatomställningen
  Industrin är avgörande för att klara såväl Sveriges som EU:s klimatmål. Industrin är redan mitt i sitt omställningsarbete och branschens egna klimatfärdplaner måste vara politikens utgångspunkt.
 • 4. Riv hindren för den cirkulära ekonomin
  Avfallslagstiftningen och dess tillämpning måste förändras så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.
 • 5. Säkra framtidens elförsörjning
  Energipolitiken präglas av halvmesyrer och en oförmåga till reformer som gör skillnad för industrin. Det behövs en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet.
 • 6. Underhåll och investera i transportinfrastrukturen
  Ett investeringsprogram behövs för elektrifieringen av både vägnät och kvarvarande järnvägsnät. Det är också dags att ta igen det eftersläpande underhållet på statliga vägar och järnvägar.
 • 7. Ta täten i digitaliseringen
  Sverige ska fortsatta tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Därför krävs det ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus i syfte att förbättra kompetens, tillämpning och forskning kring digitalisering.
 • 8. Stärk industrins kompetensförsörjning
  Svensk industris framgångar bygger på förmågan att attrahera och anställa kvalificerade medarbetare. Utbildningsväsendet behöver rustas bättre för att åstadkomma detta.
 • 9. Modernisera arbetsmarknaden
  Arbetsrätten behöver moderniseras för att säkerställa företagens behov av flexibilitet både under och efter coronapandemin. Sverige måste slå vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU.
 • 10. Satsa mer på FoU
  Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030.
 • 11. Förbättra villkoren för startups
  Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks och inkubatorer.
 • 12. Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden
  Under Coronapandemin har förödande avsteg från EU:s grundläggande principer gjorts. EU:s fria rörlighet behöver återställas.

Verkställande direktörer och organisationerna bakom reformagendan:

Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna
Ravindra Parasnis, vd Grafiska Företagen
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare
Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM, Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret
Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen
Mårten Sohlman, vd SBMI, Sveriges Bergmaterialindustri
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna
Maria Sunér Fleming, vd Svemin
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen
Viveke Ihd, vd Återvinningsindustrierna

Ladda hem agendan här