Aktuellt

Hallå där, Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin

Hallå där…

Kristina Branteryd, miljöexpert på Svemin. EU:s ministerråd precis uppdaterat planerna för hur industrin i Europa ska minska sina utsläpp.

Varför görs den här uppdateringen av det så kallade Industriutsläppsdirektivet, IED, just nu?

– EU önskar förbättra sin miljöprestanda och tar därför just nu fram en mängd ny lagstiftning och reviderar befintlig lagstiftning. Det är därför ett reviderat förslag till Industriutsläppsdirektivet kommer just nu. IED kom i en första version redan 2010.

Vad är skillnaden mot den gamla planen?

– Största skillnaden för gruvsektorn är att i kommissionens nya förslag är själva gruvdelen inkluderad. Tidigare accepterades att gruvsektorn var så heterogen att den inte var lämplig att inkludera. IED:s huvudsakliga process, som kallas för Sevillaprocessen,  passar bäst för sektorer som är homogena.

Men nu tvingas alltså gruvverksamhet där ändå?

– Dessvärre tycks det bli så, gruvor är långt ifrån homogena. De passar inte in i direktivet.

– I övrigt så är det mycket annat som också är nytt och tyvärr varken till svensk industrin eller miljöns fördel. Bla ska nyttjande av energi, vatten, insatsvaror med mera begränsas i processernas olika delsteg, dvs ges  bindande värden. Det kan låta bra, men i grunden försvårar eller till och med omöjliggör detta produkt- och processoptimeringar som i sin tur leder till att minska förbrukningen över hela processen eller hos kund. I kommissionens förslag har alltså detaljstyrning gått så långt att en optimering på helheten går förlorad.

Kan du ge ett exempel?

– Ofta är det så att ett delsteg kan behöva mer energi för att en hel processkedja ska kunna minska sitt totala energibehov och ett ökat nyttjande av vatten i en delprocess kan minska behovet av kemikalier i en senare delprocess. Det blir helt enkelt en suboptimering.

– Ett annat exempel är bindande värden på utsläpp där nuvarande förslagsformulering kommer att tvinga många av de svenska bolagen att än en gång  gå igenom domstolsprocesser gällande sina befintliga tillstånd. Andra länder har annan inhemsk lagstiftning och praxis som inte kommer att kräva detta. Tillståndsprocesserna kommer att försvåras ytterligare och administrationen för våra företag kommer att öka markant.

Det låter oroväckande.

– Ja, jag håller helt med dig.

Hur påverkar det svensk gruv- och mineralnäring?

– Om  rådets förslag kommer att bli det rådande framöver innebär det väldigt mycket merarbete för alla gruvverksamheter. Ingen kan i nuläget säga hur mycket merarbete det handlar om men det kommer bli omfattande.

Vad händer nu?

– Kommissionens förslag,  som nu rådet har hanterat, ska nu hanteras av parlamentet. Parlamentet röstar i maj och efter det tar trialogen, dvs  trepartssamtalen vid då ska kommissionen, rådet och parlamentet komma överens. Svemin, Skogsindustrierna, IKEM, Jernkontoret och Svenskt Näringsliv har arbetat ihop försökt påverka under hela processen genom att beskriva hur hårt detta kommer att slå mot våra industrier. Arbetet att mildra de negativa effekterna av denna uppdaterade IED kommer att pågå tills förslaget är beslutat.