Aktuellt

IED: Onödigt EU-krångel utan miljönytta

Gruvorna inkluderas i EU:s uppdaterade industriutsläppsdirektiv, IED, trots att näringen ständigt påtalat att gruvor passar sällsynt illa för ett fyrkantigt regelverk. Svemins miljöexpert Kristina Branteryd förklarar konsekvenserna av att lagstiftarna gått vilse.

Vad innebär det här för gruvnationen Sverige?
– Först måste jag säga att ambitionen med IED är god, dvs att få ner utsläppen. Men för oss i gruvindustrin blir det här bara oerhört krångligt och administrativt tungrott  utan att skapa någon egentlig miljönytta. Vi kommer att få lägga ner ett oproportionerligt tungt arbete på att författa dokument på EU-nivå enligt en mall som inte alls lämpar sig för gruvor. Regelverket är gjort för homogena verksamheter och processer, gruvor är av naturen inhomogena. Det går inte att skapa ett vettigt arbetssätt för oss.

Hur allvarligt är det?
– Det kommer i stort vara ett bortkastat arbete då mening är att man i denna dokumentation ska komma fram till villkorsliknande formuleringar som ska vara generiska för europeiska gruvor. Berggrundens sammansättning och struktur varierar inte bara mellan olika gruvor utan även inom en och samma fyndighet. När IED implementeras inom gruvindustrin blir resultatet dessvärre ingen nytta för miljön, ingen nytta för gruvnäringen utan bara en administrativ jättebörda helt enkelt.

Så IED blir kraftigt försvårande för gruvindustrin i en tid när t ex Critical Raw Materials Act samtidigt menar att självförsörjningen av metaller och mineral måste öka?
– Exakt. I dagsläget skulle man önska sig som EU medborgare att vi i gruvindustrin gemensamt la all kraft på att kunna ta fram de metaller och mineraler som vi behöver för klimatomställningen och det med minsta möjliga miljöpåverkan. Alltså att vi fick arbeta med miljöförbättrande aktiviteter.  Nu kommer vi få prioritera en tung administration som inte tillför något positivt. Om jag ska vara väldigt pessimistisk så kan det arbetet också leda till att det blir specifika villkorsliknande skrivningar som inte möjliggör gruvdrift. Det finns starka krafter som vill att alla gruvor stängs i Europa. Det är direkt kontraproduktivt i den tid vi lever i. Både med tanke på klimatet, men också av säkerhetsskäl.

Varför blev det såhär?
– Det finns många som inte orkar göra sin hemläxa, inte orkar ta till sig komplexiteten i frågor av denna karaktär. När IED kom första gången 2010 exkluderas gruvorna eftersom de inte lämpar sig för IED. Sakskälet är detsamma i dag, men denna gång lyckades vi inte med att få varken kommissionen, parlamentet eller rådet att acceptera det faktumet. Ofattbart i dessa tider då behovet av metaller och mineral är större än någonsin, vi har krig i Europa och Kina är tydliga med att deras intresse att sälja kritiska metaller och mineral till Europa är sviktande.

 Vad händer nu?
– Nu är vi inkluderade. Vi har dock inte sett den slutgiltiga texten i direktivet. När den kommer får vi analysera resultatet och formera oss för kommande arbete.

Läs mer
Europaparlamentets pressmeddelande (2023.11.29)
Europeiska rådets pressmeddelande (2023.11.29)


Fakta

Industriutsläppsdirektivet (Industrial Emissions Directive, IED)

Rådets och Europaparlamentets förhandlare nådde på tisdagskvällen (2023.11.28) en preliminär politisk överenskommelse om översynen av direktivet om industriutsläpp och förordningen om inrättande av en portal för industriutsläpp.

De nya reglerna ska förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom att minska de skadliga utsläppen i luft, vatten och mark från industrianläggningar, däribland jordbruksföretag med intensiv djuruppfödning, och från avfall. De ska också förbättra rapporteringen av miljödata genom att uppgradera det befintliga europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar och skapa en mer heltäckande och integrerad portal för industriutsläpp.

Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på ett formellt antagande i parlamentet och rådet.

Direktivet antogs för första gången 2010 och är EU:s centrala instrument för att förebygga och minska föroreningar från stora industrianläggningar. Huvudsyftet med översynen är att göra framsteg i riktning mot EU:s nollföroreningsambition för en giftfri miljö.