Aktuellt

"Nu gör vi gruvan fossilfri"

Den svenska gruv- och mineralnäringen står i dag står för cirka 8 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Själva gruvdriften kan ställas om till helt fossilfri verksamhet snabbt. Men hela omställningen kräver tunga investeringar som vi nu påbörjar, skriver företrädare för gruvnäringen.

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. En industriell transformation där stora delar av näringslivet utvecklar sin konkurrenskraft genom att vara fossilfria före 2045 är nu på väg att skapas. Som bevis på att detta inte bara är en högt flygande vision kommer nio branscher lämna över var sin färdplan för fossilfrihet och ökad konkurrenskraft till statsministern och klimatministern den 25 april. Färdplanerna som tagits fram inom ramen för Fossilfritt Sverige visar på ett konkret och handgripligt sätt hur omställningen i Sverige ska gå till. Fler branscher startar nu processer för ytterligare färdplaner som lämnas över till då sittande regering i höst eller våren 2019.

En färdplan visar hur den svenska stålindustrin ska bli först i världen med fossilfritt stål, en annan hur cementindustrin ska utveckla klimatneutralt cement på Slite på Gotland. Och i färdplanen från den svenska gruv- och mineralnäringen lyfts att världens första helt fossilfria gruva kan vara på plats före 2035.

Den svenska gruv- och mineralnäringen, som i dag står för cirka 8 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, kommer att spela en mycket viktig roll i en fossilfri framtid både i Sverige och globalt. Omställningarna till fossilfria energisystem och transporter, klimatneutralt byggande och ökad återvinning är alla beroende av de metaller och mineraler som bland annat behövs för att utveckla moderna bilbatterier, energilagring och ny järnväg. Hållbara batterier producerade med miljömärkta råvaror kommer vara en viktig möjliggörare för elektrifiering och en konkurrensfördel för Sverige.

Själva gruvdriften kan ställas om till helt fossilfri verksamhet snabbt. På kort sikt handlar det om att fortsätta elektrifieringen, effektivisera transportarbetet och använda biodiesel till alla dieseldrivna motorer och maskiner. 2035 ska alla interntransporter och all maskindrift i gruvorna vara fossilfria. Men även elektrifieringen av arbetsmaskinerna under jord går fort och den är lönsam redan nu. Paradoxalt nog minskar elanvändningen i vissa delar av gruvorna när elektrifieringen ökas. Eftersom elfordon inte ger ifrån sig några avgaser kan ventilationssystemet som i dag drar mycket el gå ner på lågvarv när det inte finns några luftutsläpp att transportera bort. Det skulle minska elanvändningen radikalt.

Även digitaliseringen och automatiseringen kommer att innebära stora möjligheter för att utveckla en mer hållbar gruvdrift. Redan i dag fjärrstyrs flera av processerna i de svenska gruvorna från kontrollrum under eller ovan jord. I en nära framtid kan en första helt automatiserad gruva i Sverige styras enbart från kontrollrum ovan och digitalisering minskar dessutom energibehovet och resulterar i effektivare transportarbeten och optimerade processer.

Den svenska gruvnäringen har stor påverkan både i Sverige och utomlands. Sverige är EU:s största gruvnation, exempelvis står Sverige för drygt 90 procent av järnmalmsproduktionen och 40 procent av zinkproduktionen. Men även nya gruvinnovationer som utvecklas i Sverige är viktiga exportprodukter och kan underlätta klimatomställningen även i övriga världen. Och Sverige är ingen liten spelare i sammanhanget. Svenska maskinleverantörer levererar cirka 60 procent av världens underjordsutrustning, i det svenska gruvklustret inbegrips kända företag som ABB, Sandvik, Atlas Copco och SSAB. Detta bekräftar och stärker bilden av att ett litet land som Sverige kan ha stor påverkan på övriga världen genom att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Utvecklingen av den cirkulära ekonomin är också en viktig nyckel för att skapa en helt fossilfri gruv- och mineralnäring. Tillgång till metaller genom elektronikåtervinning och batterier är viktiga delar i en cirkulär ekonomi. Förbättrad produktionsdesign och nya värdekedjor för återanvändning och återvinning har gjort det möjligt att återvinna en stor andel av alla metaller och mineral. En dag är det sannolikt att primärproduktion av mineral och metall inte längre kommer att behövas, men växande globala behov på grund av en växande befolkning och ökad levnadsstandard gör att detta ligger långt fram i tiden.

Gruv- och mineralnäringen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Därför är det viktigt att politiken möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder:

  • Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar möjliggörs.
  • Satsning på forskning och utveckling för fossilfria produktionsprocesser och CCS, inklusive testanläggningar och uppskalning.
  • Säker tillgång till biobränsle och el till konkurrenskraftiga priser.

Sverige har unika möjligheter att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt bidra till att nå de globala klimatmålen. Om industrin, det offentliga och andra aktörer samverkar och tillsammans bär omställningens kostnader kommer Sverige bli ett globalt exempel som visar att fossilfrihet och ökad välfärd kan förenas.

 

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Jan Moström, styrelseordförande Svemin samt vd LKAB

Per Ahl, vd Svemin

 

Denna text publicerades på DI Debatt 19 april 2018. Bild: Epiroc.