Aktuellt

Klimathandlingsplanen: Svensk gruv- och mineralnäring redo att accelerera med rätt förutsättningar

Regeringen presenterade idag sin klimathandlingsplan. Planen innehåller 70 förslag för att uppnå både nationella och globala klimatmål samt Sveriges åtaganden gentemot EU. Svemin välkomnar framför allt beskedet om effektivare tillståndsprocesser och vikten av en ökad självförsörjning av metall och mineral.

Den svenska gruv- och mineralindustrin spelar en central roll i den pågående klimatomställningen. Genom betydande investeringar i ny miljöteknik och fossilfria industriella processer främjas tillväxten i hela Sverige. Svemin har konsekvent pekat på behovet av att förbättra effektiviteten och förutsägbarheten i tillståndsprocesserna. Dessa förändringar är grundläggande för att möjliggöra den gröna omställningen och för att stärka konkurrenskraften inom gruvindustrin.

– Det är glädjande att regeringen betonar att hela värdekedjan som behövs för att klara klimatomställningen, där hållbara metaller och mineral är nödvändiga byggstenar. Gruv- och mineralnäringen är avgörande både för Sveriges och EU:s konkurrenskraft, förmågan att ställa om och för vår säkerhet. Sverige med sin rika berggrund har fantastisk möjlighet att minska EU:s beroende av odemokratiska stater, öka självförsörjningsgraden och producera hållbara råvaror, säger Maria Sunér, VD på Svemin.

Maria fortsätter:

– Gruv- och mineralnäringen står för 8 % av Sveriges totala export, och bidrar därmed till svensk ekonomi och välfärd. Med den potential Sverige har kan detta öka i framtiden. Vi välkomnar därför regeringens ambitioner att skapa gynnsamma förutsättningar för att gruv- och mineralnäringen ska kunna utvecklas i Sverige, med fokus på effektivare och tydliga tillståndsprocesser och tryggad elförsörjning. Planen innehåller många bra ambitioner för svensk gruv- och mineralnäring men dessa måste också omsättas i handling.

För att klara av klimatomställningen krävs en betydande ökning av elproduktionen. Fram till år 2030 förväntas basindustrins elbehov öka med drygt 72 TWh, vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges totala elanvändning idag.

– Det är i slutändan tillgång till leveranssäker el och konkurrenskraftiga elkostnader som blir avgörande om vi ska lyckas med omställning och investeringar i Sverige. Finns inte lönsamheten för vår industri kan vi inte heller bidra till klimatomställningen. Förlorare blir då både Sverige som land och klimatet då svensk gruv- och mineralnäring är världsledande vad gäller både klimatavtryck och miljöprestanda, säger Joakim Aspeheim, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svemin.

Med rätt förutsättningar har Sverige en bra startposition för att ta ett stort globalt ansvar för klimatomställningen genom att ta vara på svensk gruvindustris möjligheter.

– Vi kan konstatera att svensk gruv- och mineralindustri står redo att accelerera omställningsarbetet om rätt förutsättningar ges och om lönsamheten finns. Den röda tråden i klimathandlinsplanen är att Sverige ska klara övergången till klimatneutralitet utan förlorad konkurrenskraft, det är förstås helt centralt för svensk gruv- och mineralnäring, säger Joakim Aspeheim.

>> Läs klimathandlingsplanen här