Aktuellt

Krishantering – vem vill du belöna?

Svemins Arbetsmiljöpris 2021 – nomineringen har öppnat!

Arbetsmiljö och säkerhet är grundläggande för den svenska gruv- och mineralindustrin. Det pågår därför ständigt förbättringar inom området – det vill vi på Svemin gärna uppmärksamma. Nu har du möjlighet att nominera kandidater till Arbetsmiljöpriset 2021.

2021 års arbetsmiljöpris tilldelas en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter, eller hanterat en uppstådd krissituation, som visat på ett särskilt positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet.

När en krissituation som kan påverka hälsan och säkerheten på arbetsplatsen uppstår gäller det att ha såväl ett gott ledarskap som medarbetarskap. Kriser kan uppstå av flera olika skäl, tex en olycka, ett eller flera allvarliga tillbud, den pågående pandemikrisen eller annan akut situation.

Välkommen att nominera din kandidat till Svemins Arbetsmiljöpris 2021, senast den 31 januari.


FAKTA – Arbetsmiljöpriset 2021, Tema: Ledarskap och medarbetarskap i krissituationer

Bedömningskriterier för Svemins Arbetsmiljöpris 2021

  • Aktiviteterna/satsningen ska ha gjorts i Sverige av ett/flera av Svemins medlemsbolag
  • Aktiviteterna/satsningen ska ha genomförts eller påbörjats under 2021
  • Genomförda aktiviteter/aktivt förbättringsarbete med fokus på förebyggande arbete vid uppkommen krissituation. Exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt inspektionsarbete, säkerhetskultur, förbättringar utifrån organisatoriska och sociala faktorer, utbildningsaktiviteter, övningar eller andra typer av möten eller säkerhetsgenomgångar.
  • Samverkan mellan olika aktörer i syfte att förbättra det förebyggande arbetet i krissituationer (pandemin eller annan kris), t.ex. chefer, skyddsombud, medarbetare, entreprenörer, tillverkare och leverantörer av maskiner och utrustning.
  • Ange om möjligt nyckeltal som kan kopplas till genomförda aktiviteter, t.ex. – antal olycksfall/tillbud/risker – effekter av genomförda aktiviteter.

Nominering – så här går det till

  • Nominera via formuläret länkat nedan. Senast den 31 januari 2022 behöver vi din nominering.
  • GRAMKO väljer ut ett eller flera förslag på kandidater och föreslår den/dessa för Svemins styrelse som utser en pristagare.
  • Priset, ett diplom och 25 000 kr, delas ut på arbetsmiljöseminariet den 9 februari 2022.
  • Prispengarna ska användas till en aktivitet eller inköp med anknytning till arbetsmiljö-, hälso- eller friskvårdsområdet.

Till nominering!

För ytterligare information kontakta Åsa Dahlfors | 08-762 67 20.