Aktuellt

Kritik mot Sverige från expertkommitté under FN

En expertkommitté under FN-organet OHCHR uppmanar Sverige att dra tillbaka en bearbetningskoncession och ändra lagen. Tolkat i ett större perspektiv skulle detta kunna påverka framtida processer för all utveckling där land behöver tas i anspråk i norra halvan av Sverige.

– Det ska självklart gå att förena bevarande och utveckling. En hållbar rennäring och annan verksamhet ska kunna finnas sida vid sida. Vi förväntar oss att Sverige nu antar ett helhetsperspektiv i frågan och inte vidtar förhastade slutsatser till följd av kommitténs uttalande, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

FN:s rasdiskrimineringskommitté uppmanar Sverige att göra om tillståndsprocessen i gruvprojektet i Rönnbäcken utanför Tärnaby. Sverige får kritik för att inte agerat i enlighet med FN:s konvention mot rasdiskriminering när samebyn inte fått gruvetableringen prövad i domstol, enligt kommittén. Kommittén slår också fast att Sverige även bör revidera lagstiftningen så att samerna får större inflytande när det gäller användning av mark och andra naturresurser i renskötselområdet.

Svemin har tittat närmare på yttrandet och konstaterar att frågan sträcker sig långt bortom den utpekade bearbetningskoncessionen i Rönnbäcken. Så som kommittén formulerat sig kan tolkningen göras att det inte bara berör gruvnäring utan även annan markanvändning, som till exempel vindkraftverk och skogsnäring och rimligen även infrastrukturprojekt och utbyggnader av städer.

– Det är en bredare samhällsfråga eftersom det omfattar all verksamhet inom renbetesland, det vill säga mer 50 procent Sveriges yta, säger Maria Sunér Fleming.

Sverige är Europas mest betydelsefulla gruvnation och en stor andel av Sveriges kända och potentiella mineralfyndigheter är belägna inom det område som omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen. Ytan som används till gruvändamål är mycket begränsad i sammanhanget, mindre än 0,5 procent av landets yta. Samtidigt är utvinning av mineral är nödvändigt för det moderna samhället och en förutsättning för att klara klimatmålen.

Nyligen presenterades en råmaterialstrategi av EU-kommissionen baserad på de mest kritiska metallerna och mineral som krävs för att Europa ska klara klimatanpassning och omställning. Över hälften av de råmaterialen finns det potential för i Sverige, men inga av dem utvinns ännu.

–  Sverige har en rik berggrund och goda möjligheter att bidra till att klimatmålen nås. Vi har också världens mest klimateffektiva gruvindustrier här och branschen har precis lanserat en färdplan för hur branschen ska bidra till netto positiv påverkan på den biologisk mångfalden i de regioner vi verkar, säger hon.

Utvinning av metaller och mineral måste bedrivas där fyndigheten finns. Eftersom många av Sveriges malmfyndigheter finns inom renskötselområdet har branschen antagit en policy, Urfolk och mineralnäring som samtliga Svemins medlemsbolag inom renskötselområden förväntas följa. Fokus ligger på kunskapsuppbyggnad och dialog som ger förutsättningar för att renskötsel och gruvdrift ska kunna fortsätta bedrivas sida vid sida långsiktigt.

–  Det ska självklart gå att förena bevarande och utveckling. En hållbar rennäring och annan verksamhet ska kunna finnas sida vid sida. Vi kan inte se att detta skulle föranleda en omprövning av den aktuella bearbetningskoncessionen då den har givits enligt gällande lagstiftning. säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har granskat ärendet med den planerade gruvan i Rönnbäcken i sju år, frågan är komplicerad. Yttrandet är icke desto mindre anmärkningsvärt, menar Maria Sunér Fleming.

– Sverige har bara 90 dagar på sig att svara kommittén. Det är i sammanhanget extremt kort tid för att hantera svåra rättsliga och politiska frågor. Vi, och andra verksamhetsaktörer inom renbetesland, utgår från att Sverige nu behandlar frågorna med de höga krav på rättssäkerhet och politisk förankring som samhället förväntar sig, avslutar hon.


Läs yttrandet från FN:s rasdiskrimineringskommitté, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD här.