Aktuellt

Lagrådsremiss om miljötillstånd – inte reformen branschen hade hoppats på

Den 6 maj presenterade regeringen en lagrådsremiss om förenklingar i miljötillståndsreglerna. Det föreslås till exempel ändringar i bestämmelsen om ändringstillstånd, att giltighetstiden för tidsbegränsade tillstånd ska kunna förlängas med upp till tre år, att användningen av tidsplaner hos prövningsmyndigheterna ska öka och att Kammarkollegiets tas bort som partsmyndighet.

Dessvärre lär de förslag man lägger fram göra liten skillnad. Förslagen är inte alls så långgående som gruv- och mineralbranschen och stora delar av det övriga näringslivet hade hoppats på. Välkomna förändringar, men otillräckliga.

Det viktigaste förslaget, det om ändringstillstånd som huvudregel, har urvattnats jämfört med förslaget i betänkandet. Det kommer även fortsättningsvis att behöva göras en lämplighetsbedömning vid en ansökan om ändringstillstånd. Dessa processer kan vara både komplicerade och tidsödande.

Även om förslagen som lagts fram blir verklighet finns det därför alltjämt stor risk för att långa och oförutsägbara tillståndsprocesser kommer att försena industrins omställning och försämra företagens konkurrenskraft.

  • Hanteringen av frågan påminner om sagan om Mäster Skräddare. Ständiga förseningar och färre och mindre omfattande förslag allt eftersom tiden gått. Till sist bidde det nästan ingenting, säger Tobias Kluge branschjurist på Svemin, som fortsätter:
  • Med tanke på resultatet från Miljöprövningsutredningen är det än viktigare att det levereras förslag från Miljötillståndsutredningen som skulle göra verklig skillnad. Där har jag stora förhoppningar och jag hoppas att regeringen vågar vara så modig att den kan hålla sitt löfte om att genomföra utredningens förslag under nuvarande mandatperiod.

Fakta

Miljöprövningsutredningen tillsattes sommaren 2020 och lämnade sitt slutbetänkande sommaren 2022. I denna utredning lämnades 30 olika förslag med syfte att förbättra miljötillståndsprocessen. Efter nästan två år har regeringen nu presenterat elva punkter som ska underlätta omställningen och snabba på processerna. Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2025.

Miljötillståndsutredningen tillsattes av nuvarande regering under förra året. Syftet med utredningen är att åstadkomma enklare och kortare processer för miljötillstånd. Denna utredning ska vara färdig i december i år. Tobias Kluge från Svemin deltar som expert i utredningen.

Branschjurist

Tobias Kluge

070-358 66 87

tobias.kluge@svemin.se