Aktuellt

”Människorna viktigaste resursen i gruv- och stålindustrin”

På temat ”Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige” presenterade branschen 15 åtgärdsförslag för att säkra kompetensförsörjningen i framtidens gruv- och stålindustri.

Tillsammans sysselsätter branscherna omkring 70 000 personer – och bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor.
– Människorna är vår viktigaste resurs i gruv- och stålindustrin. Det sade Jernkontorets vd, Bo-Erik Pers när branschen lanserade en färdplan för hur gruv- och stålbranschen ska kunna hitta nya medarbetare på kort och lång sikt.

– Det är ett ambitiöst åtgärdsförslag som vi presenterar i dag. Vi vänder oss både till utbildningsväsendet och politiken och efterfrågar reformer, men också till företagen i gruv- och stålindustrin. Vi måste fortsätta arbeta med systematiskt och strukturerat med rekryteringen till våra branscher, sade Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Han fick medhåll av Maria Sunér Fleming, nytillträdd vd för gruvornas branschorganisation Svemin, som var bekymrad över kompetensförsörjningen.

– Dessvärre ser vi en oroande utveckling och därför är det här arbetet jätteviktigt. Vi måste bli mer tillgängliga och säkerställa att vi får rätt folk till rätt plats i rätt tid. Det handlar om fortsatt konkurrenskraft och det är en ödesfråga, sade hon.

Färdplanen presenterades på ett frukostseminarium på Jernkontoret i Stockholm och på plats var också ministern för högre utbildning, Matilda Ernkrans (S) och viceordföranden i riksdagens utbildningsutskott, Kristina Axén Olin (M).

– Jag känner igen bilden som ni i branschen förmedlar och vi förstår vad behoven är, säger Kristina Axén Olin.

Matilda Ernkrans nämnde Luleå Tekniska Universitet, LTU, som ett positivt exempel för kompetensförsörjningen till regionens näringsliv.

– I Norrbotten har man kunnat bygga framtidskraft kring universitetet. Vi anser att Sverige behöver ytterligare ett regionalt tekniskt universitet, säger Ernkrans.

Båda de politiska representanterna var eniga om att man måste hitta vägar fram där högre utbildning har en starkare anknytning till arbetsmarknadens behov. Branschen har länge efterlyst mer samverkan mellan utbildningsväsendet och näringslivet.

– Anordna gärna fler studiebesök i industrins företag och öka dialogen med oss om vilken kompetens som efterfrågas. Vi vill att näringslivet får större inflytande över högskolans utbildningar genom krav på samverkan, sade Gert Nilson, chef för forsknings- och utbildningsfrågor på Jernkontoret.

Kompetensfärdplanen är framtagen inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri, SIP STRIM, med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

Läs mer och ladda ner Kompetensfärdplanen med alla 15 åtgärdsförslag här.