Aktuellt

LKAB bygger klimatsmart fjärrvärme

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB börjar nu förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015.

När LKAB förädlar magnetitmalm till pellets alstras spillvärme som kan användas för att förse hela Kiruna stad med fjärrvärme. Spillvärmen är en resurs som kommer att finnas tillgänglig så länge gruvverksamhet bedrivs i Kiruna. Det vill alla tre aktörer ta vara på, skriver LKAB i ett pressmeddelande.

̶  Samhällsomvandlingen gör det möjligt att skapa ett av världens mest hållbara samhällen. Byggandet av energisnåla hus, bättre användning av LKAB:s spillvärme och ett nytt fjärrvärmesystem gör Kiruna väldigt energieffektivt, säger Jan Fjordell, vd på Tekniska Verken i Kiruna AB.

Under ett antal år har kartläggning av möjligheter och analys av teknik gjorts. Nu förverkligas planerna. Vi ska koppla ihop LKAB och Tekniska Verken i Kiruna AB:s nät samt fasa ut fossila bränslen för värmeproduktion. Byggstart av det nya energisystemet sker sommaren 2015. Förprojektering startar i höst.

̶  Vi kommer att minska LKAB:s eget energibehov. Samtidigt anpassar vi teknik för värmeåtervinning från andra branscher så de fungerar i vår förädlingsprocess. På så sätt uppstår ett överskott av värmeenergi som kan användas till fjärrvärme, säger Stefan Savonen, avdelningschef för energi och klimat på LKAB.

När energisystemet är fullt utvecklat kommer hela samhällets behov av fjärrvärme kunna tillgodoses enbart av spillvärme. Det nya systemet gör att fossila bränslen för värmeproduktion kan fasas ut helt.

I dag står LKAB:s spillvärme för cirka fem procent av Kiruna stads fjärrvärmeproduktion. Energiåtervinning av hushålls- och industriavfall står för 75 procent. Resterande fjärrvärme kommer från flis, torv, el och olja. I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker då upp resterande 10 procent vid de tillfällen då LKAB:s förädlingsverk står stilla, till exempel vid underhållsstopp.

̶  Det nya systemet sparar pengar för Kirunas fjärrvärmekunder. Det är positivt att vi nu startar förprojekteringen, säger Lars Törnman, styrelseordförande för Tekniska Verken i Kiruna AB.

̶  Samarbetet skapar förutsättning för en hållbar och energieffektiv stad för Kirunaborna. Tillsammans skapar vi det attraktiva Kiruna, säger Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna.

Bränslefördelning i dag och i morgon

Bakgrund samhällsomvandlingen

  • LKAB invigde 2013 sin nya huvudnivå i Kirunagruvan, 1 365 meter djup. Investeringen på mer än 12 miljarder kronor är en av de största industriinvesteringarna i Sverige i modern tid. Den nya huvudnivån tryggar gruvdriften fram till år 2030-2035 beroende på brytningstakt, men den innebär samtidigt att stora delar av det som idag är Kirunas centrum måste flyttas.
  • År 2004 fattade kommunfullmäktige i Kiruna ett principbeslut om att omlokalisera Kiruna centrum. Beslutet har mötts med ett enormt nationellt och internationellt intresse. Delegationer från hela världen besöker Kiruna för att lära sig mer om detta världsunika projekt. Nya städer har byggs på många håll i världen, men få städer har flyttats.
Bild LKAB. Bränslefördelning i dag och i morgon

Bild LKAB. Bränslefördelning i dag och i morgon