Aktuellt

Myndighetsbeslut ökar osäkerhet - försvårar för nya gruvor

Natura 2000-prövningen ska göras i ett tidigare skede i tillståndsprocessen – redan innan företagen säkert vet hur verksamheten ska utformas. Det är resultatet av Bergsstatens beslut på onsdagen.
– Det här är inte bara ett slag mot våra svenska gruvbolag utan gör det också direkt svårare att möta EU:s krav på att utveckla den europeiska mineralnäringen, säger Per Ahl, vd Svemin.

Det är ärendet om Bolidens kopparfyndighet i Laver i Älvsbyns Kommun som nu kan innebära en ny, försvårande, standard för den svenska gruvnäringen. Bergsstaten avslog på onsdagen bolagets ansökan om bearbetningskoncession med motiveringen att ett Natura 2000-tillstånd krävs innan koncession eventuellt kan meddelas. Beslutet kommer att försvåra prövningsprocessen.
– Det är inte bra att Bergsstaten anser att Natura 2000-tillstånd, i förekommande fall, är en förutsättning för att meddela bearbetningskoncession, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

Hon delar inte Bergsstatens juridiska bedömning utan menar att Natura 2000-tillstånd inte behöver vara en förutsättning för att meddela bearbetningskoncession.
– Gruvverksamheten får ändå inte påbörjas innan det finns ett tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva verksamheten. Natura 2000-prövningen passar bättre att göra i samband med mark- och miljödomstolens tillståndsprövning. Min bedömning är att det är juridiskt möjligt att tillämpa en sådan processordning, säger hon.

Vad miljöskyddet beträffar så är det mer ändamålsenligt att göra Natura 2000-prövningen tillsammans med miljöprövningen. Det finns bättre förutsättningar att bedöma på vilket sätt verksamheten kan påverka omkringliggande områden när man har kommit längre i planeringen av både hur anläggningen ska utformas och vilka skyddsåtgärder man kan vidta för att undvika omgivningspåverkan.
– Det görs bäst i samband med tillståndsprövningen enligt miljöbalken, säger hon.

Allvarligt läge

En bearbetningskoncession handlar i korthet om att säkra rätt att få bearbeta en upptäckt fyndighet. Det innebär att företaget i fråga kan fortsätta samla information och bedriva undersökningar i området och gå vidare med arbetet att planera den industriella verksamheten. En ny gruva blir däremot inte aktuell förrän den senare har prövats – och fått tillstånd – av mark- och miljödomstol, den så kallade miljöprövningen.

Att, som följden av onsdagens beslut, nu tvingas ta fram ett underlag till Natura 2000-ansökan i ett så tidigt skede innebär att företagen kommer ha begränsade fakta på bordet.

– Vi har inget emot miljökrav på mineralnäringen, säger Per Ahl, vd Svemin.
– Men det är mycket allvarligt om vi i Sverige ytterligare förlänger och försvårar i redan oförutsägbara processer. Enligt Bergsstatens beslut ska en potentiell gruvverksamhet tillståndsprövas tre gånger från det att en brytvärd fyndighet har upptäckts innan det kan bli aktuellt att starta gruvdrift. Både processekonomiskt och när det gäller betydelsen för miljöskydd kan en tillämpning som denna verkligen ifrågasättas.

Inte bara Sverige påverkas

Det här får inte bara konsekvenser för Sverige. Även EU påverkas. I dag importerar EU en stor del av de råmaterial Europa behöver. För att minska importberoendet av råmaterial har EU utvecklat plattformen The European Innovation Partnership on Raw Materials, EIP Raw Materials. Där spelar Sverige en viktig roll som är Europas mesta gruvland med goda förutsättningar att fortsätta utveckla landets mineralfyndigheter.

I och med onsdagens beslut försvåras de möjligheterna. Om prövningsprocessen för att öppna nya svenska gruvor passerar gränsen för vad som kan klaras i form av oförutsägbarhet och osäkerhet kommer den svenska gruvindustrin att drabbas allvarligt. Och både Sverige och EU lär behöva se över sina råvarustrategier när behovet av råvaruimport ökar ytterligare.

För kommentarer, vänligen kontakta:

VD

Per Ahl

08-762 67 30

070-541 67 82

per.ahl@svemin.se

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se

Fakta

Prövningar av en framtida gruva sker i flera steg. Fram till nu har det sett ut som här nedan. Men resultatet av onsdagens beslut är alltså att Natura 2000-tillstånd blir en förutsättning för steg 2, dvs för att söka bearbetningstillstånd.

  • Steg 1: Undersökningstillstånd (prövas av Bergsstaten)
  • Steg 2: Bearbetningskoncession (prövas av Bergsstaten)
  • Steg 3: Miljöprövning, inklusive eventuell Natura-2000-prövning. (Prövas av Mark- och miljödomstol)