Aktuellt

Nu krävs krisinsikt som sätter fart på handlingskraftig transportpolitik

Staten behöver lägga i en högre växel om vi som industri ska våga satsa, expandera och ställa om kommande decennium. En fungerande infrastruktur är ett grundläggande statligt ansvar, skriver företrädare för gruvindustrin.

Järnvägar, sjöfart och vägar som klarar tunga transporter. Alla är de avgörande för att exportnationen Sverige ska stå stark – och inte minst för att möta ambitionen om en ökad utrikeshandel. Trots det har den svenska infrastrukturen misskötts i decennier. Nu är läget så akut att våra verksamheter hålls tillbaka och därmed vårt bidrag till pågående klimatomställning, fler jobb och svenskt välstånd. Det behövs en rad åtgärder på såväl kort som lång sikt. Vi i den svenska gruvbranschen är beredda att på alla sätt medverka till konstruktiva lösningar. Men först måste ansvarig minister få krisinsikt och prioritera upp frågan i regeringen.

Sverige investerar i dag ungefär en tredjedel av vad vi investerade på 1960-talet i infrastruktur.  Det placerar oss i EU:s bottenliga för perioden 2005-2021. Vi som representanter från gruvbranschen får inte detta att gå ihop med regeringens ambition om att stärka Sverige som litet, exportberoende land.

Vi ser redan minskad produktion i norra Sverige som en direkt följd av den svenska järnvägens sårbarhet och otillräckliga kapacitet. Vi, liksom Trafikverket, menar att nuvarande finansiering av upprustningen av infrastrukturen inte kommer att räcka. Trafikverkets inriktningsunderlag för perioden 2026-2037, som nyligen varit på remiss, visar tydligt på det tunga ansvar som nu faller på staten att bredda finansieringsformerna för att klara tidskritiska satsningar. Det mesta pekar på att statlig lånefinansiering blir nödvändigt när budgetanslagen inte räcker. Ett faktum vi har levt med under decennier. Nu behövs politisk vilja kombinerat med aktiv handling. I kommande infrastrukturproposition efterlyser vi därför visionärt inriktade förslag, inklusive trovärdig finansiering, med fokus på AB Sverige där näringslivets expansion och omställning vävs in i samhällskalkylerna.

För att vända utvecklingen krävs en betydligt mer handlingskraftig transportpolitik än vad regeringen just nu förmedlar. Vi som ansvarar för transport och logistik i den svenska gruvbranschen är både oroliga och frustrerade men beredda att på alla sätt medverka till konstruktiva lösningar. På kort sikt handlar det om akuta åtgärder.

  • Kortare underhållsperioder.
  • Datum för när nuvarande järnvägsprojekt slutförs
  • Prioritering av godstrafik om inte har några transportalternativ. Exempelvis på Malmbanan där persontrafiken kan reduceras genom att övergå till buss vilket skulle öka utrymmet på banan i det krisläge vi befinner oss i just nu.

På lång sikt, bortom 2030, handlar det om ett kraftigt förstärkt transportsystem.

  • Fler dubbelspår.
  • Höjd godskapacitet.
  • Stabil finansiering.
  • Trovärdig planering i samverkan med näringslivet.

Därtill handlar det om att stärka redundansen i det svenska transportsystemet. Det betyder att bygga ett system som kan fungera även när ordinarie system fallerar, exempelvis att godstransporterna har alternativa rutter eller dubbla signalsystem på järnvägen.

Staten behöver lägga i en högre växel om vi som industri ska våga satsa, expandera och ställa om kommande decennium. En fungerande infrastruktur är ett grundläggande statligt ansvar och den vanskötta infrastrukturen faller tungt på många regeringar bakåt men också på nuvarande. Infrastrukturminister Andreas Carlson behöver visa att han delar vår krisinsikt och agera skyndsamt inom ramen för sitt ansvarsområde.

I grunden handlar det om att politik och näringsliv tillsammans bygger den fossilfria ekonomin genom att säkra tillgången till hållbart producerade råvaror. Detta har vi goda förutsättningar för i Sverige och det finns stor global efterfrågan på våra produkter, men för att klara det måste transportsystemet fungera. Såväl för oss i industrin som för Sverige som nation.

Joakim Aspeheim, Energi, klimat- och transportansvarig Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

Linda Bjurholt, logistikchef LKAB

Christian Erhard, inköpschef Zinkgruvan Mining

Nils-Johan Haraldsson, logistikchef Kaunis Iron

Alexander Lindfors, logistikchef Boliden

Carl-Johan Salomonsson, logistikchef Nordkalk