Aktuellt

Nu lanserar Svemin, som första branschorganisation, en färdplan för biologisk mångfald

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Nu lanserar Svemin, som första branschorganisation, en färdplan för hur det ska gå till.
—Det känns fantastiskt att vara först ut med detta viktiga arbete, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.


Ladda hem Mining with Nature, uppslag

Ladda hem Mining with Nature, enkelsidig 

Forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot för vår välfärd som klimatförändringarna och att de två hoten förstärker varandra.

—Samtidigt finns stora möjligheter att gynna biologisk mångfald, genom exempelvis skötsel och restaureringsåtgärder, det vill gruvbranschen nu utnyttja på ett nytt och banbrytande sätt, säger Maria Sunér Fleming.

Gruv- och mineralbranschen är en av de verksamheter som behöver ta ny mark i anspråk för att kunna utvecklas. Gruvor kan inte heller välja vilken mark, utan kan bara lokaliseras där malmen finns. Av den anledningen har branschen länge arbetat med frågor om naturskydd och om efterbehandling efter avslutad drift.

I huvudsak har arbetet fram till för ett par år sedan handlat om att återplantera skog och att gröngöra industriområden och deponier. Nu har allt fler insatser kommit att inriktas på att kompensera för förlorade naturvärden och på att skapa ekologiska mervärden. Flera av Svemins medlemsföretag är redan pionjärer inom området.

—Tiden är nu mogen att kraftsamla kring arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden på de platser där gruvnäringen verkar. Vi gör detta för att få en enhetlighet i hur vi agerar men också för att på ett transparent sätt kunna visa hur gruvbranschen jobbar. Vår ambition är också att den ska tjäna som inspiration både för gruvbranschen internationellt och för andra branscher, säger Maria Sunér Fleming.

Grunden för färdplanen utgår från vetenskapen och hänsynshierarkin; det vill säga att undvika, minimera, restaurera och kompensera för påverkan på biologisk mångfald. Färdplanens uttalande mål är att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

Hur ska det gå till i praktiken?

—Det ska ske genom att bygga ökad kunskap om arter och naturmiljöer inför restaurering och ekologisk kompensation. En annan central del i färdplanen är vikten av innovation och samarbeten med andra aktörer, såsom akademi och offentliga aktörer, säger Linda Bjurholt, miljöchef LKAB och ordförande i styrgruppen för projektet Mining with Nature.

En framgångsfaktor för varje aktör som står bakom det gemensamma målet är att sätta egna mål för biologisk mångfald, utse mandat och avsätta resurser för att arbeta mot målen. Mer konkret kan arbetet innebära att kartlägga risker, beroenden samt möjligheter att skapa mervärden för biologisk mångfald.

Branschen ges rätt förutsättningar för att arbeta effektivt för ökad biologisk mångfald. Idag saknas i viss mån de strukturer och ramar som behövs för att det offentliga ska kunna stötta näringslivsaktörer som vill bidra till nationella och globala mål inom biologisk mångfald.

—Därför riktar vi ett antal uppmaningar till politiker och myndigheter, bland annat kring vikten av förutsägbarhet, tydlighet och helhetsperspektiv i prövningar liksom vikten av engagerade samtalspartner inom offentlig sektor, säger Maria Sunér Fleming.

Färdplanen har utvecklats i ramen för projektet Mining with Nature och lanseras i samband med Svemins Höstmöte, tisdagen den 17 november.


FAKTA

Projektet Mining with Nature har initierats av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av VinnovaFormas och Energimyndigheten. Projektet leds av Ecogain.

Färdplan Mining with Nature ingår i Svemins hållbarhetssatsning #mineralbidraget och lanseras i samband med Svemins Höstmöte den 17 november.

Ett fördjupande seminarium om Mining with Nature hålls den 13 januari 2021.

MER INFORMATION OM MINING WITH NATURE
Maria Sunér Fleming, vd Svemin | maria.suner.fleming@svemin.se, + 46 (0)733 017 315
Linda Bjurholt, miljöchef LKAB och ordförande i styrgruppen för Mining with Nature | linda.bjurholt@lkab.com
Tove Hägglund, Ecogain projektledare Mining with Nature | tove.hagglund@ecogain.se