Aktuellt

Oroande kalkdom på Gotland ger ökad klimatbelastning

Fem års intensivt utredningsarbete räckte inte. Mark- och miljööverdomstolen tyckte ändå att underlaget för den utökade brytningen brast.
– Vi är både förvånade och besvikna över det här beslutet, säger Svante Fielding, vd SMA Mineral.

SMA Mineral fick 2019 tillstånd att utöka sin brytning av kalksten, från dagens 95 000 ton till 900 000 ton per år. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som alltså nu säger nej till utvidgningen.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det ”inte går att överblicka vilka nödvändiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som går att genomföra. Bolaget har inte heller visat att de olägenheter som den tunga trafiken kommer att ge upphov till kan bemästras genom villkor och skyddsåtgärder.”

Domstolens huvudsakliga kritik handlar alltså om transporter på sammanlagt sju kilometer allmän väg.

– Detta är en principiellt intressant fråga, vilket ansvar har vi som enskilt bolag för att bygga om allmänna vägar, frågar sig Svante Fielding och tycker sig se att det inte bedöms lika överallt i landet. Han nämner flera exempel där lika tunga transporter sker helt motsvarande vägar, transporter som getts tillstånd.

Svante Fielding understryker att frågan om kalk och vad den används till i dagens samhälle är alldeles för låg.

– Jag vill gärna uppmana alla att försöka leva en enda dag utan kalk. Kalk behövs till exempel i vattenrening, tillverkning av stål, papper, glas, keramik, odlingar, djurfoder och till rökgasrening inom industrin.

Han nämner att även de stora svenska satsningarna Hybrit och H2Green Steel är helt beroende av kalk för att tillverka fossilfritt stål.

Vad innebär domen för er verksamhet?

– I nuläget kör vi på som tidigare men vi tvingas avstå från flera planerade förbättringar av verksamheten, säger Svante Fielding. På sikt innebär det att vi måste fortsätta att importera kalksten från andra länder med garanterat sämre miljö- och klimatprestanda.

För gruv- och mineralsektorn är tillståndsprocesser generellt det största hindret för utveckling. Det finns flera högaktuella exempel i Cementa, LKAB och Kaunis Iron.

– Det är oerhört viktigt att våra politiker nu tar krafttag för att snabba upp processerna, öka förutsägbarheten och helhetssynen i prövningen, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Det är mot den bakgrunden som Svemin i höstas lanserade ett reformpaket med inte mindre än 27 reformförslag för effektivare tillståndsprocesser.


FAKTA – MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar SMA Mineral AB:s yrkande om en övergångslösning när det gäller åtgärdsvalsstudien och ianspråktagande av tillstånd till den ansökta verksamheten.

2. Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

3. Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom, utom såvitt avser prövningsavgift och rättegångskostnader, och avslår SMA Mineral AB:s tillståndsansökan.