Aktuellt

Svemins Arbetsmiljöpris: Delat pris - dubbel glädje

  • 2018-02-14
  • 17:08
  • Pris

Pristagare arbetsmiljöpris

Boliden tar storslam i Svemins arbetsmiljöpris 2017*. Utmärkelsen delas mellan två pristagare, båda från Boliden. Prisceremonin ägde rum under Svemins arbetsmiljöseminarium i Luleå på onsdagen. Här nedan följer prismotiveringarna.

PRISTAGARE: Johan Holmberg, brandskyddssamordnare tillsammans med Garpenbergs vägvisare, Boliden Garpenberg

Motivering:

”Johan och alla vägvisare har genom engagemang, kunskap och vilja att öka säkerheten arbetat fram rutiner och arbetssätt som bidragit till bättre nödlägesrutiner.

Johan har infört ett arbetssätt som innebär en väl utbyggd samverkan med den lokala räddningstjänsten i form av gemensamma övningar och erfarenhetsutbyte. Som person är Johan prestigelös och brinner för samverkan med interna och externa aktörer och har med sitt driv och positiva attityd förändrat vägvisarorganisationen till att känna en stolthet över sin roll i organisationen samt över sitt uppdrag. Johan har utöver sin yrkesroll även valt att utbilda sig till deltidsbrandman och har därmed möjlighet att utöka sin kompetens genom utbildningar och erfarenheter i samverkan med räddningstjänsten.

Ett resultat av arbetet med framtagning av rutiner och genomförda övningar är att vid en nödlägessituation i november 2017 (misstänkt rökutveckling i gruvan) följdes alla rutiner. Alla medarbetare under jord satt efter 13 minuter i räddningskammare. Vägvisare, utrymningsledare och den sammankallade nödlägesgruppen kände alla till vad de skulle göra och kunde i nödläget agera lugnt och metodiskt.”

PRISTAGARE: Sören Eriksson, huvudskyddsombud, Boliden Kristineberg

Motivering:

”Sören har under många år varit mycket engagerad i arbetsmiljöfrågor och speciellt i brandskyddsfrågor där han är en stor drivkraft i Kristinebergsgruvans lokala brandskyddsgrupp. Sören har som vägvisare och huvudskyddsombud personligen deltagit i flera räddningsinsatser i Kristinebergsgruvan och har god erfarenhet av hur det fungerar i sådana situationer.

Erfarenheterna från räddningsinsatser under svåra förhållanden har Sören använt för att med stort engagemang och stor energi förbättra brandskyddet i Bolidenområdets gruvor genom att:

  • Tillsammans med gruvans ledningsgrupp utveckla insatsmetoder, särskilt avseende stora inträngningsdjup
  • Utveckla insatsplaner tillsammans med räddningstjänsten
  • Utprova tekniker, till exempel ett av Kristineberg utvecklat kabelbaserat nöd-kommunikationssystem i händelse av haveri på gruvans ordinarie Wi-Fi
  • Utvecklat och infört brandbekämpningssatser som medförs i gruvans pickuper
    Förbättra rutinerna för brandskyddskontroll av fordon

Sören uppvisar också en stor integritet kring säkerhetsfrågorna och står i alla lägen upp för överenskomna regler och arbetssätt. Han har genom sin stora praktiska erfarenhet utvecklats till en i hela koncernen respekterad auktoritet inom området praktiskt brandskydd och praktisk räddning.”


Bakgrund: Brand hör till en av de allvarligaste riskerna vid gruvarbete. Det är mycket viktigt att ha ett förebyggande brandskyddsarbete och en beredskap och rutiner i händelse av rökutveckling eller brand. Svemin vill genom 2017 års pris uppmärksamma vikten av brandskyddsarbetet på företagen.Två pristagare delar i år på utmärkelsen.

*Priset är för insatser under 2017 men delas alltså ut idag, 14 februari 2018.