Aktuellt

Regeringens godstransportstrategi måste utgå ifrån industrins behov

Idag överlämnade Industrirådets arbetsgrupp för Transporter och Infrastruktur ett inspel till regeringens kommande godstransportstrategi som ska vara färdig under 2024. Överlämningen skedde på ett möte med infrastrukturministerns statssekreterare Johan Davidson.

Industrirådet välkomnar regeringens initiativ med en ny godstransportstrategi och pekar särskilt på att regeringen måste utgå från industrins behov.

– Industrin skapar arbetstillfällen och tillväxt i hela Sverige, och för det behövs ett robust, effektivt och hållbart logistiksystem som stärker industrins konkurrenskraft, säger Jenni Ranhagen, ordförande för Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur.

Ett konkret förslag från Industrirådet är att förbättra hanteringen av den svenska underhållsskulden för vägar och järnvägar. En skuld som beräknas fördubblas mellan åren 2015 och 2033, från 59 till 113 miljarder kronor. Ett faktum som får industrin att tveka inför investeringar. Industrirådet föreslår bl.a. att Trafikverkets underhållsplan ska sträcka sig 20 år framåt i tiden istället som idag endast fyra år framåt.

– Sverige måste ha en längre planeringshorisont om vi ska komma tillrätta med eftersläpningen av underhåll för vägar och järnvägar, säger Jenni Ranhagen.

Svemins fokus ligger på att Sverige behöver ett transportsystem som kan möta ökade godsvolymer i områden där det svenska gruvklustret finns och kan utvecklas. Systemet behöver vara kostnadseffektivt, kapacitetsstarkt och skapa förutsättningar för att godstransporter kan ske till konkurrenskraftiga priser.

– Gods röstar inte och därför måste vi göra allt vi kan för att kommande godsstrategi får den politiska tyngd som krävs för att den svenska gruvnäringen ska kunna expandera. Effektiva godstransporter är en direkt konkurrensfråga för gruvnäringen vars transportbehov präglas av stora geografiska och glest befolkade områden, säger Joakim Aspeheim, ansvarig för klimat- energifrågor på Svemin.

– Särskilt prioriterade områden för Svemin de kommande åren är att staten bygger dubbelspår längs hela Malmbanan samt tidigareläggning av strategiska godstransportstråk i norra Sverige. Därtill ser vi idag att undermålig infrastruktur sätter stopp för expandering av den svenska gruvnäringen i tillståndsprocesser när exempelvis vägnätet inte kan möta behoven som växer i form av mer tungt gods på vägarna, konstaterar Joakim Aspeheim.

Läs Industrirådets inspel till godstransportstrategin


Fakta om Industrirådet:

Industrirådet samlar företrädare för företag och anställda i den svenska industrin. Medlemmar är ett 20-tal arbetstagar- och bransch och arbetsgivarorganisationer. Industrin i Sverige sysselsätter direkt och indirekt knappt en miljon personer vilket utgör 20 procent av sysselsättningen. Industrin står för ca 20 procent av BNP och 77 procent av exporten. Industrins parter samverkar i frågor som stärker industrins konkurrenskraft.