Aktuellt

Rimliga förslag i utredning om alunskiffer

Apart med särlagstiftning men ändå rimliga förtydliganden. Så sammanfattar branschen slutsatserna i omdiskuterade Alunskifferutredningen som presenterades på tisdagen. Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin och medlem i utredningens expertgrupp, förklarar varför.

I korthet, vad föreslår utredaren?

– Utredningen innehåller några förslag i skärpande riktning. Bland annat föreslås att man inför ett lämplighetskrav för den som ansöker om bearbetningskoncession för alunskiffer, och att sökanden bifogar en plan för den planerade verksamheten. Dessutom föreslås att ansökningar om både undersökningstillstånd och bearbetningskoncession ska innehålla upplysning om att det är just alunskiffer som avses. I stort är de föreslagna ändringarna rimliga och ändamålsenliga, säger Kerstin Brinnen.

Vad innebär ändringarna i praktiken för prospekteringsbolag som vill prospektera efter mineral i alunskiffer?

– Förslagen innebär visst merarbete för bolagen, men de gör också kraven tydligare, det kan vara berättigat med tanke på den oro som visats på några ställen i landet. Samtidigt ska man ha klart för sig att prospektering i sig är en undersökande verksamhet som samlar in information som är viktig inte bara för företaget utan för samhället i stort.

Vad mer innebär utredningen?

– Utredaren föreslår också att Bergsstaten, efter samråd med länsstyrelsen, ska underrätta Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen om bearbetningen kan antas medföra väsentlig skada på jord- eller skogsbruket.

Och vad betyder det i praktiken?

– Det kan bli krav på att sökanden ska utreda potentiell påverkan på jord- eller skogsbruk. Det kan helt enkelt bli en pålaga för sökanden.

Avslutningsvis, något mer du särskilt vill lyfta fram?

– Utredarna har gjort ett grundligt arbete med att beskriva samhällets behov av metaller och vad de används till, nämligen att de behövs för samhällets omställning till gröna teknologier. Det är också glädjande att svensk gruvindustri lyfts fram som hållbar och att våra verksamheter bedrivs med högt ställda miljökrav. Utredningen är också tydlig med att den nuvarande prövningsprocessen enligt miljöbalken är tillräcklig för att säkerställa att utvinning i alunskiffer i alunskiffer sker på ett sådant sätt att alla rådande miljökrav uppfylls. Det tydliggör i sin tur att minerallagen och miljöbalken har olika syften, och att regelverken kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Kerstin Brinnen.


FAKTA – alunskiffer, alunskifferutredningen och prospektering

Vad hoppas man kunna utvinna ur svenska alunskiffrar?
Alunskiffer kan innehålla brytvärda halter av viktiga metaller varav flera finns med på EU:s lista över kritiska metaller. Till exempel vanadin och sällsynta jordartsmetaller, som är viktiga för till exempel framtida energilagring (batterier) och utveckling av ny teknologi för exempelvis elbilar och vindkraftverk. EU-kommissionen har exempelvis lyft behovet av att säkerställa framtida behov av sällsynta jordartsmetaller för exempelvis permanentmagneter. Kommissionen har bland annat lanserat en europeisk råvaruallians för att samla aktörer runt sällsynta jordartsmetaller för utveckling av värdekedjan runt permanentmagneter på samma sätt som kommissionen tidigare samlade aktörer i en batteriallians för att säkerställa utveckling av en europeisk batteriindustri.

Är det särskilt farligt med prospektering och utvinning i alunskiffer?
Det som skiljer alunskiffer från många andra bergarter är att den är ganska porös och att den kan innehålla organiskt material. Det betyder att den beter sig annorlunda, både kemiskt och fysikaliskt, än andra bergarter. Det faktum att alunskiffer även kan innehålla uran är en aspekt som måste beaktas. Samtidigt ska man komma ihåg att stora delar av Sveriges berggrund och ibland även vatten innehåller uran, som är ett grundämne och förekommer naturligt i olika medier.

I Sverige har det inte förekommit utvinning ur alunskiffer på många år, vilket gör att de tekniker som då användes för brytning och omhändertagande av restprodukter är omoderna, och att de sannolikt inte skulle hålla måttet med dagens krav på miljö och resurseffektivitet. Här är dock utredningens förslag välanpassat, eftersom sökanden av bearbetningskoncession måste kunna presentera en plan för bearbetningen och därmed kunna presentera en metod som kan godtas enligt dagens mått. Utredarna konstaterar att det finns kunskapsluckor om vilka metoder som vore bäst att använda och lämnar därför flera förslag på hur kunskapen om utvinning ur alunskiffrar kan förbättras. Det tycker vi är bra.

Alunskifferutredningens uppdrag
Utredarna har haft i uppdrag att förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas och lämna författningsförslag för detta. Enligt uppdraget ska förslagen vara förenliga med och verka för att Sverige även i fortsättningen ska vara ett föregångsland för en hållbar utveckling inom mineralnäringen och särskilt beakta ett ökande behov av innovationskritiska metaller och mineral av vikt för omställning till grön energi och att varken den teknologiska utvecklingen eller investeringsklimatet försämras.

Vad innebär prospektering?
Mycket av den prospektering som görs sker i nära anslutning till befintliga gruvor. Men, det kan även förekomma på andra ställen. Avgörande är om det finns tecken på att det förekommer en mineralisering som kan vara intressant att undersöka närmare. Omgivningspåverkan av prospektering är oftast knappt märkbar, mer än vissa spår som inte är särskilt annorlunda än jämfört med skogsbruk eller till exempel brunnsborrning. Däremot kan det uppstå frågor hos ortsbefolkning om prospekteringen utförs inom synhåll för bebyggelse eller samhällen, särskilt om det är i delar av landet där man inte är van vid den här typen av verksamheter. Att det prospekteras betyder däremot inte att det framöver blir en gruva på just den platsen. I hela Sverige har vi idag 12 gruvor och ytan av landets gruvor uppgår inte ens till en promille av landytan. Prospektering, och särskilt inte gruvor, är något som inte berör mer än en mycket liten andel av befolkningen.

För alla som vill veta mer om prospektering i allmänhet; vad det är; hur det går till och vilken omgivningspåverkan som kan förväntas så kan vi rekommendera vår Prospekteringsvägledning. Den kan laddas ner från Svemins hemsida (på svenska och engelska) och kan med fördel användas som en uppslagsbok av alla som vill veta lite mer om prospektering i Sverige.

Du hittar vägledningen här.


Mer information

> Läs mer och ladda hem utredningen på Regeringens hemsida.

> Hör Svemins vd Maria Sunér i Studio Ett om dagens utredning.