Aktuellt

Risk att tillgång till kritiska mineral blir en flaskhals i klimatomställningen

Risk att tillgång till kritiska mineral blir en flaskhals i klimatomställningen

70 procent av världens klimatutsläpp omfattas nu av målsättningar om att minska till netto-noll senast år 2050. Detta är mycket bra. För att klara dessa ambitioner krävs teknikskiften i många sektorer – inte minst vad gäller hur vi genererar och använder energi. Elektrifiering med fossilfri el är en central nyckel för att ambitionerna ska nås.

Internationella Energimyndigheten, IEA lanserade nyligen en viktig studie som visar på det ökade behovet av kritiska mineral i omställningen mot ett klimatneutralt samhälle.

En viktig slutsats är det att utsläppsfria energiteknologier behöver mer mineral och metall än de konventionella som använder fossila bränslen – att vi går från att använda fossila bränslen som energibärare till att koppar, nickel, kobolt och litium istället tar rollen som energibärare. Och en högre klimatambition ger ännu högre efterfrågan – ett scenario med netto-noll som mål globalt ökar behoven 6 gånger jämfört med dagens behov. Tillgången till dessa mineral i dagsläget är begränsad och en central slutsats är att det finns en överhängande risk att tillgången till kritiska mineral blir en flaskhals för att klara klimatet.

En annan slutsats är att energisektorn kommer bli en ledande konsument av mineral när energiomställningen accelererar. Det skapas med andra ord ett ömsesidigt beroende – att producera de mineral som energiomställningen kräver fossilfri el, och den fossilfria elen kräver mineral för att kunna genereras.

En tredje slutsats är att skiftet innebär att världen går från att vara starkt beroende av de länder som producerar fossila bränslen till att vara beroende av de länder som kan utvinna och raffinera de material som den nya energitekniken behöver. Kina är i dagsläget en dominerande aktör vad gäller många mineral, och inte minst EU är en region som idag har låg förmåga att producera dessa viktiga mineral.

Återvinning då? Det är självklart att cirkulära flöden behöver skapas för ökad resurseffektivitet. IEA pekar dock på att det endast får en begränsad påverkan på efterfrågan på primära råvaror i ett medellångt perspektiv. 2040 bedömer de att återvinning kan minska behovet av primära råvaror med cirka 10 %. Ökad produktion av primära mineral kommer därför behövas under lång tid.

Sverige, som ledande gruvnation i EU, har fantastiska möjligheter att bidra med hållbart producerade mineral som behövs för globalt ökade klimatambitioner. Av de mineral som är kritiska för fossilfria energitekniker finns i princip alla i den svenska berggrunden. Vi behöver bara förutsättningarna att fortsätta utveckla och utvinna dessa.

Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning. Förändringar i vilken ordning miljöprövningen för Natura 2000 ska göras skapar nya hinder. Det besked som nyligen kom från Bergsstaten gällande en av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr visar på detta. Den bild som nu sprids av Sverige som gruvnation internationellt är oroande. Trenden behöver vändas!


De viktigaste slutsatserna från rapporten

  • en överhängande risk att tillgången till kritiska mineral blir en flaskhals för att klara klimatet
  • energisektorn kommer bli en ledande konsument av mineral när energiomställningen accelererar
  • världen går från att vara starkt beroende av de länder som producerar fossila bränslen till att vara beroende av de länder som kan utvinna och raffinera de material som den nya energitekniken behöver
  • 2040 bedöms att återvinningen minskar behovet av primära råvaror med ca 10 %. Ökad produktion av primära mineral kommer därför behövas under lång tid

> Ladda ner och läs The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions från IEA.org

Källa: IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions