Aktuellt

Sista-minuten-ändringar gav framgång i Strasbourg

Stort steg i rätt riktning. Europaparlamentet röstade på onsdagen ja till det omdebatterade förslaget kring naturrestaurering.
– Mycket lovade för både naturen och för samhället i stort, framförallt tack vare ändringarna som kom in nu på slutet, säger Tobias Kluge, branschjurist på Svemin.

Svemin har välkomnat den kommande förordningen om restaurering av natur men har under hela processen betonat vikten av att upprätthålla en rimlig balans mellan det oomtvistliga behovet av naturrestaurering och andra samhällsmål som försörjningstrygghet och sysselsättning.

Förslaget som alltså röstades igenom av parlamentet på onsdagen är en tydlig förbättring jämfört med kommissionens förslag som stod klart i juni 2022.

Sverige är EU:s mesta gruvnation och en nyckelspelare i att säkra Europas råmaterialförsörjning framåt. De svenska gruvorna driver sedan många år ett omfattande arbete för att öka den biologiska mångfalden runt verksamheterna.

Vad betyder det här resultatet från Strasbourg för Sveriges gruvor?
– Det är en stor förbättring jämfört med kommissionens förslag som riskerar skada svensk försörjningstrygghet. Det förslaget går dessutom stick i stäv med ett annat initiativ från EU: The Critical Raw Materials Act – som syftar till att säkerställa EU:s tillgång till en hållbar försörjning av råvaror för den gröna omställningen. I nuvarande geopolitiska situation är det extra viktigt att samordna dessa initiativ, så att Sverige och EU:s försörjningstrygghet inte försämras, säger Tobias Kluge, branschjurist på Svemin.

Det är därför glädjande att parlamentet nu har röstat för förändringar som – om de håller hela vägen – skulle minska den negativa påverkan på råvaruförsörjningen. Framför allt handlar det om förändringar gällande den s.k. icke-försämringsprincipen, som skulle innebära att vissa typer av naturområden, oavsett status eller storlek, inte får försämras.

Förändringarna som parlamentet har röstat för skulle även göra det enklare att nå ett annat samhällsmål: minskade utsläpp.

– Vi genomgår parallella kriser. En naturkris och en klimatkris. För att ersätta fossila processer och minska koldioxidutsläppen kommer gruvbranschen i framtiden att behöva använda mer el. Förändringarna som det röstats för i parlamentet skulle minska den negativa påverkan på utbyggnaden av elsystem och då särskilt utbyggnaden av elnätet, säger Tobias Kluge.

Förslaget går nu vidare till trilog, dvs förhandlingsmöte mellan de tre EU-institutionerna EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Svemin manar till ett konstruktivt samtal som tar hänsyn till den oro för negativ påverkan på andra viktiga samhällsintressen som bland annat Svemin uttryckt under hela lagstiftningsprocessen.

Fakta

Lagförslaget om naturrestaurering presenterades av EU-kommissionen i juni 2022. I förordningen sätts det bindande och tidsatta mål gällande restaurering av natur samt krav på att olika naturtyper ska uppnå gynnsamma referensarealer. Förslaget innefattar även att grönområden i städer ska öka. Lagstiftningen är tänkt att genomföras i form av en förordning, vilket innebär att lagtexten kommer att gälla ordagrant och träda i kraft vid samma tidpunkt för alla EU-länder – när eller om den träder i kraft.

Den svenska gruvnäringen driver sedan flera år tillbaka omfattande satsningar för återställande av våtmarker, ekologisk kompensation och ökad biologisk mångfald. Bland annat inom ramen för Mining with Nature.