Aktuellt

Svemin: Bryssels stora lagpaket om råmaterial måste breddas


Efterfrågan på hållbart producerade metaller och mineral växer – i hela världen. Sverige är Europas ledande gruvnation och kan därför komma spela en nyckelroll för att trygga självförsörjningen i ljuset av både klimatomställningen den förändrade geopolitiska situationen. Svemin är tydliga med att det tydligare måste återspeglas i EU:s kommande lagpaket för kritiska råmaterial.

EU:s nya råmaterialstrategi, formellt kallad ”Den europeiska akten om råvaror av avgörande betydelse”, fokuserar på dessa kritiska råmaterial, något som delvis oroar den svenska gruvbranschen.

– Det är viktigt att man i strategin också tar med råmaterial som ännu inte är kritiska, men likväl oerhört viktiga och strategiska för samhället och den gröna omställningen. Att öka vår förmåga att producera tar lång tid och ett alltför snävt fokus på det som redan idag är kritiskt riskerar skapa nya kritiska ämnen framöver, säger Maria Sunér.

När det gäller metaller och mineral finns de nästan alltid tillsammans, och ämnena på den kritiska listan är i praktiken ofta biprodukter till andra metaller.

– Man ska inte bygga in hinder i ett sådant här viktigt dokument, säger hon.

Maria Sunér ser också att attraktiviteten för prospektering och gruvor inom EU måste öka.

– Idag finns det stoppklossar i EU-rätten som gör att gruvnäringen inte vågar att investera i EU, det måste förändras. Inte minst gäller det hur avvägningar mellan skydd av natur och andra markanspråk ska göras. Ska vi klara den gröna omställningen och öka den europeiska självförsörjningsgraden kokar det ner till att lösa upp det som står i vägen. EU måste ha en sammanhållen syn på gruvnäringen som den möjliggörare vi är, säger Maria Sunér.

Läs hela vårt svar på den pågående konsultationen här nedan.

Sammanfattning av Svemins svar:Svemin Position Critical Raw Materials

För att klara målet om nettonollutsläpp globalt behövs sex gånger mer metaller och mineral än idag – och många gånger mer för vissa specifika energikritiska metaller. EU har redan idag ett stort importbehov av många metaller och mineral som bedöms som kritiska för vårt samhälle, välfärden och klimatomställningen.

Den ökande efterfrågan på hållbart producerade metaller och mineral i Europa bli även allt viktigare utifrån ett självförsörjandeperspektiv, något som lyftes av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt tal till unionen den 14 september 20221 i vilket hon annonserade att en kommande ”Critical Raw Materials Act” ska tas fram.

Som Europas ledande gruvnation står Sverige för en betydande del av EU:s produktion av metaller och mineral.

I Sverige finns också ytterligare potential att bryta många energi- och innovationskritiska metaller och mineral som idag ofta importeras från länder med lägre miljökrav, större klimatavtryck och sämre arbetsvillkor, samt där importberoendet av enskilda länder såsom Kina och Ryssland dessutom innebär en säkerhetspolitisk risk.

Hur ser svensk gruvnäring på initiativet att ta fram ett lagförslag kring CRM?

Det finns såväl möjligheter som risker med lagförslaget beroende på hur det kommer att utformas.

 • Det är positivt och nödvändigt med fokus på tryggad råvaruförsörjning. Både för att trygga tillgången till metaller och mineral för klimatomställningen och utifrån det förändrade geopolitiska läget och faktumet att det idag är få länder som kontrollerar marknaden för kritiska råmaterial.
 • Kritiska råmaterial-listan pekar på viktiga ämnen där EU redan idag har en utsatt situation, med risk för leverantörsstörningar och de ekonomiska aspekterna kopplat till det starka beroendet EU har av enskilda länder.
 • Det är även positivt med fokus både på de inhemska värdekedjorna och att säkra handelsflöden. Både de inre och yttre dimensionerna måste tas i beaktande i utformandet av lagförslaget.
 • En central parameter i lagförslaget måste vara att potentialen för primära råvaror och gruvdrift i EU finns med. Potentialen för kritiska råvaror i Norden och i EU är stor, och troligtvis ännu större än vi dagsläget känner till pga det låga intresset för prospektering i EU jämfört med andra stora gruvnationer.
 • Den största risken svensk gruvnäring ser med kommissionens arbete är att just potentialen i EU glöms bort och att fokus enbart blir på import och stockpiling.

Våra inspel och uppmaning till beslutsfattare i lagstiftningsarbetet:

 • Ett breddat fokus till strategiska material behövs
 • Ett ensidigt fokus på det som redan idag är kritiskt riskerar leda till nya beroenden och nya kritiska situationer
 • Varje medlemsstat bör få i uppgift att definiera vad som är strategiskt viktigt utifrån sin ekonomi och säkerhetspolitiska situation
 • Framtidssäkra råmaterialstrategin och bygg upp den interna förmågan i EU – bygg upp en pipeline av projekt i hela värdekedjan
 • Värdekedjan startar i berggrunden
 • Öka EUs attraktivitet för prospektering – idag går endast 3 % av världens investeringar i prospektering till EU
  • Ledtiderna är långa, särskilt för gruvor
  • Fokusera på ramverk och tillståndsgivning – inte finansiering
  • Tillståndsgivning fortsatt en nationell kompetens – inga gräddfiler, utan ska vara effektiv generellt
  • Analysera hinder i EU-lagstiftningen och praxis på EU-nivå
  • Mineralfyndigheter kan inte välja lokalisering – tydliggör att mineralintresset och produktion av råvaror kan vara ett intresse som berättigar till undantag (IROPI)

Kontaktuppgifter
Maria Sunér, vd Svemin
E-post: Maria.suner@svemin.se

Katarina Nilsson, ansvarig forskning och innovation Svemin
E-post: Katarina.Nilsson@svemin.se

Sandra Lindström, ansvarig Public Affairs Svemin
E-post: sandra.lindstrom@svemin.se

Om Critical Raw Materials Act 
EU-kommissionen ska ta fram ett lagstiftningspaket, Critical Raw Materials Act (CRMA), detta annonserades av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i hennes tal till Unionen den 14 september. Bakgrunden till initiativet är EU-kommissionens vilja att avsevärt öka tillgången till kritiska råvaror, för att diversifiera sin försörjning och stödja forskning och innovation – som är avgörande för att EU ska klara den gröna och digitala omställningen. Initiativet ska stärka EU:s övervakningskapacitet och dess värdekedja genom att kartlägga projekt för mineralresurser och råvaror i EU:s strategiska intresse, som också har ett starkt miljöskydd. Även EU:s internationella politik för viktiga råvaror ska stärkas.

Läs hela svaret på konsultationen här