Aktuellt

Svemin försiktigt optimistiska till översyn av minerallagen

66 veckor. Så lång tid tog det för regeringen att enas om utredningsdirektiven till minerallagen. Redan i november 2019 aviserades en översyn, först denna vecka togs nästa steg när instruktionerna till utredaren offentliggjordes. Den svenska gruvnäringen uttrycker viss optimism efter att ha granskat dokumentet.

Den svenska gruv- och mineralnäringen har under många år efterlyst krafttag för att säkerställa effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, där minerallagen är en del.

– Att det dröjt ända till nu är anmärkningsvärt i ett läge när gruvnäringen i flera år haft både potential och vilja att växa betydligt mer än vad som varit möjligt, säger Maria Sunér, vd Svemin.

– Dagens system är ett sänke för hela näringen och i förlängningen för hela värdekedjor i samhället.

Det framgår med all önskad tydlighet i den nyligen publicerade listan från väl ansedda Fraser Institute i Kanada, gruvbranschens viktigaste jämförelseindex, Investment Attractiveness Index. Från att ha varit på världens tio-i-topp-lista rasar Sverige nu – från plats åtta år 2016 till plats 32 år 2020. Investerarna uttrycker oro över hur lagstiftningen tillämpas här i landet och pekar på inkonsekvenser.

– Vår förhoppning är att den nya översynen av minerallagen ska leda till förbättrade villkor för en växande gruvnäring i Sverige, säger Maria Sunér.

Utredningsdirektiven får både ris och ros av branschen.

– Svemin är försiktigt optimistiska till utredningsdirektiven. Det är positivt att direktiven säger att förändringar som föreslås inte ska innebära att det totala skattetrycket på gruv- och mineralnäringen ökar, eller att investeringsklimatet försämras. Det är däremot inte helt tydligt vad regeringen avser med att direktiven är skrivna för innovationskritiska metaller och mineral, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

– Den stora delen av gruvproduktionen i Sverige är idag utvinningen av järnmalm, bas-och ädelmetaller och även för vår befintliga gruvnäring behövs tydligare och effektivare lagstiftning.

Att hänsyn ska tas till ett projekts samhällsnytta tolkar Svemin som positivt.

– Vi hoppas förstås att utredningen kommer att föreslå förändringar som behövs för att tillgodose de speciella förutsättningar som gäller för gruvor, nämligen att de är platsbundna. Det kan innebära att motstående intressen måste vägas mot varandra. I sådana fall är det förstås viktigt att lagstiftningen lämnar utrymme för att väga in den samhällsnytta som en gruva genererar, och att inte bara att bedöma projektet efter dess lokala omgivningspåverkan, säger Kerstin Brinnen.

Vad det innebär att utredningen inte är begränsad till minerallagen är svårt att sia om.

– Det pågår redan en utredning för att effektivisera och modernisera miljöbalken och det är inte helt tydligt hur det två utredningarna förhåller sig till varandra.

När det gäller översynen av miljöbalken kan branschen konstatera att den till viss del är olyckligt utformad.

– Det finns ett uppenbart behov av att även se över hur mark- och miljödomstolarnas organisation fungerar och hur handläggning av ärenden kan ändras för att effektivisera miljöprövningsprocessen. Det krävs helt enkelt en helhetssyn i dessa frågor för att skapa reella förbättringar i systemet, säger Kerstin Brinnen.


> LÄS MER

Läs mer och ladda ner direktivet på regeringen.se

Läs pressmeddelandet från Näringsdepartementet