Aktuellt

Svemin om Hassler-utredningen

Idag presenterade regeringens utredare John Hassler sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55, i vilken 46 förslag för klimatomställningen presenteras.
Joakim Aspeheim, ansvarig för Energi- och Klimatfrågor på Svemin, kommenterar utfallet:

Vad kan vi säga om Hasslers utredning?

– Vi delar Hasslers uppfattning om att den svenska klimatpolitiken kan bli mer kostnadseffektiv i förhållande till EU:s skärpta klimatmål. Vi välkomnar särskilt de konkreta förslag som kan påskynda elektrifieringen genom exempelvis ökad ekonomisk nytta för lokalsamhällen, reformering av det kommunala vetot kring vindkraft samt en bred politisk överenskommelse kring kärnkraften och det svenska elsystemet i stort. Det är steg i rätt riktning för en snabbare utbyggnad av fossilfri elproduktion. Därtill välkomnar vi Hasslers principer om att få med resten av världen på klimattåget. Utan Kina, Indien och Afrika blir det omöjligt att nå de globala klimatmålen. Exempelvis finns det en stor potential i att Sverige kan jobba mer med tekniköverföring till utvecklingsländer vilket bl.a. Parisavtalet betonar. Här kan svensk industri visa vägen genom export av klimateffektiva produkter, säger Joakim Aspeheim, ansvarig för Energi- och Klimatfrågor på Svemin.

Vad betyder utredningens slutsatser för gruv- och mineralnationen Sverige?

– Det återstår förstås att se hur regeringen går vidare med förslagen. Jag kan konstatera att svensk gruv- och mineralindustri står redo att accelerera omställningsarbetet om rätt förutsättningar ges och om lönsamheten finns. Hasslers röda tråd i rapporten är att Sverige ska klara övergången till klimatneutralitet utan förlorad konkurrenskraft, det är förstås helt centralt för svensk gruv- och mineralnäring. Finns inte lönsamheten för vår industri kan vi inte heller bidra till klimatomställningen. Förlorare blir då både Sverige som land och klimatet då svensk gruv- och mineralnäring är världsledande vad gäller både klimatavtryck och miljökrav. Men får vi rätt förutsättningar har Sverige den bästa startposition man kan tänka sig för att ta ett stort globalt ansvar för klimatomställningen genom att ta vara på svensk gruvindustris möjligheter, säger Aspeheim.

Vad bör nästa steg bli för regeringen?

– Ta fasta på Hasslers slutsatser om att regler kring utsläppsmål bör ske på så hög nivå som möjligt och undanröj de politiska hinder som sätter käppar i hjulen för en snabbare omställning. Inte minst gällande de svenska tillståndsprocesserna som måste gå snabbare. Något Hassler särskilt betonar. Gå även vidare med Hasslers konkreta förslag om en snabbare elektrifiering. Det är i slutändan tillgång till leveranssäker el och konkurrenskraftiga elkostnader som blir avgörande om vi ska lyckas med omställning och investeringar i Sverige. Då kan vår bransch bidra till att minska EU:s importberoende från ett fåtal länder. Något som idag skapar geopolitiska risker och osäkra leveranskedjor till klimatomställningens produktion av exempelvis elfordon, solpaneler och vindkraftverk. Insikten om att klimatomställningen börjar i gruvan är att ett bra nästa steg, säger Aspeheim.


Bakgrund
I juni 2023 fick professor John Hassler i uppdrag av regeringen att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Utredningen redovisades den 18 oktober 2023 och ska utgöra ett av analysunderlagen inför regeringens klimatpolitiska handlingsplan som förväntas presenteras av regeringen under 2023. I utredarens uppdrag har bl.a. ingått att ta fram övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och som gör det möjligt för Sverige att nå sina åtaganden på EU-nivå till 2030. Därtill hade utredningen i uppdrag att analysera hur politiken för klimatomställningen kan främja en effektiv strukturomvandling som bidrar till att skapa konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet och ge förslag om hur Sverige kan bidra till effektiva klimatåtgärder utanför EU.