Aktuellt

Svemin välkomnar stärkta klimatambitioner - men varnar för ökade kostnader i basindustrin

I helgen antogs en preliminär överenskommelse av Europaparlamentet och ministerrådet om EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Överenskommelsen är en del av lagstiftningspaketet ”Fit for 55” som syftar till att EU ska kunna nå målet att minska nettoutsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Svemins energi- och klimatexpert Hanna Stenegren, vad har du för reaktioner på överenskommelsen?
– Det är bra att klimatambitionerna stärkts! Vi är positiva till att frontrunners som LKAB stöttas betydligt bättre. Tidigare har de blivit rejält missgynnade i systemet jämfört med sina många gånger mer utsläppsintensiva konkurrenter på kontinenten.

– Vi ser också positivt på att innovationsfonden stärks. Men det är en oroande utveckling att den gjorts till något av en bankomat för kommissionen snarare än att hålla fokus på innovativa tekniker för grön omställning.

Vad innebär överenskommelsen för den svenska gruv- och mineralnäringen?
– Det är även positivt att gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) nu införs. Men det är viktigt att detaljerna för hur den ska fungera i praktiken kommer på plats. Inte minst när de gäller hur exporten utanför Europa ska hanteras för att inte svenska klimatsmarta produkter ska missgynnas på den globala marknaden.

– Så som sjöfarten inkluderas i utsläppshandelssystemet innebär att sjötransporterna kommer att bli 20-30% dyrare för svensk basindustri, enligt beräkningar från Svensk Sjöfart. Vi är oroliga för konsekvenserna det kan få för den svenska gruv- och mineralindustrins globala konkurrenskraft.

– Vår bransch kommer kraftigt öka elanvändningen för att genomföra vår klimatomställning. På grund av hur den europeiska prissättningsmodellen ser ut får vi betala för den dyraste fossila elproduktionen som finns i de länder vårt elsystem är ihopkopplat med – trots att vi använder fossilfri el. Därför borde Sverige liksom de flesta andra EU-länder, inklusive Norge, Finland och Tyskland, införa kompensation för dessa indirekta kostnader för elintensiv industri, och verka för att all elintensiv industri omfattas av denna kompensation.

Läs mer:

Intervju med Hanna Stenegren i Dagens industri

Prata mer:

Hanna Stenegren, Expert energi- och klimat, Svemin
hanna.stenegren@svemin.se, 08-762 67 43