Aktuellt

Uppdaterade riktlinjer för flödesdimensionering av dammar

Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Svemin har tillsammans med SMHI tagit fram en ny utgåva av Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Riktlinjerna beskriver metoder för beräkning av höga till mycket extrema flöden och ställer krav på dammars flödesdimensionering.

Bestämning av dimensionerande flöde, det vill säga det flöde som en dammanläggning ska kunna motstå och släppa förbi utan att skadas allvarligt, är en del av det arbete som har till syfte att nå tillfredsställande säkerhet för dammanläggningar. Krav på dimensionerande flöde för en dammanläggning ställs utifrån de konsekvenser som ett haveri skulle kunna medföra i samband med höga till mycket extrema flöden, utöver de konsekvenser som dessa flöden i sig medför (merskador).

2022 års utgåva

I årets utgåva har riktlinjerna anpassats till 2014 års dammsäkerhetsreglering, terminologin har moderniserats och resultat från senare års utveckling fångas upp. Metoderna för beräkning av högflöden är oförändrade jämfört med tidigare, men kravställningarna har differentierats mer. De förändrade kraven innebär i några fall lättnader men i andra fall skärpningar.

Riktlinjerna uppmärksammar även vikten av datakvalitet och dokumentation, beaktande av osäkerheter och effekter av klimat i förändring samt behov av periodisk översyn av beräkningarna.

Uppföljning av riktlinjernas tillämpning och kartläggning av sårbarhet för klimatförändringar

Under 2022 kommer Svenska kraftnät att följa upp riktlinjernas tillämpning för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Datainsamlingen samordnas med dammägares årliga dammsäkerhetsrapportering till länsstyrelsen, men görs i ett separat frågeformulär. Berörda dammägare ska redovisa i vilken utsträckning riktlinjerna för bestämning av dimensionerande flöde används och informera om anläggningarnas avbördningsförmåga och flödesdimensionering.

Uppföljningen kommer även att utgöra underlag för en kartläggning av dammars sårbarhet för ökade extremflöden i ett klimatförändringsperspektiv.


LÄS MER OCH LADDA NER

> Ladda hem Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar (PDF)

> Läs mer om Flödesdimensionering och klimat (Svenska Kraftnät)

> Läs mer om årlig dammsäkerhetsrapportering (Svenska Kraftnät)


RIKTLINJERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Riktlinjerna publicerades i sin ursprungliga form 1990, och benämndes då ”Flödeskommitténs riktlinjer”. Arbetet med tillämpning av riktlinjerna har under de senaste decennierna ökat kunskapen om extrema vattenflöden som kan inträffa vid dammanläggningar. Det har lett fram till ett stort antal åtgärder för att säkerställa förmågan att avbörda det tillrinnande vattnet och klara de högre vattenstånd som extrema flöden kan medföra.

Riktlinjerna används för utvärdering av befintliga dammanläggningar och för planering av nya. De har även fått en bredare användning, exempelvis som grund för översvämningskartering längs vattendrag och dimensionering av skyddsvallar för bebyggelse och infrastruktur.

SAMVERKAN OM DAMMSÄKERHET I ETT KLIMAT I FÖRÄNDRING

Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, Svemin och SMHI har bildat en samverkanskommitté för att 2021-2023 analysera och värdera påverkan av klimatförändringar på dammar och dammsäkerhet. Det övergripande målet är att tillgängliggöra aktuell och relevant information och lägga grunden för ett strategiskt klimatanpassningsarbete rörande dammar.

Arbetet innefattar kunskapssammanställning, beskrivning av förändringar i tillrinningar och påverkan på drift och vattenhantering, kartläggning av sårbarhet för höga flöden och klimatförändring samt framtagande av strategi för klimatanpassning av dammar.