Aktuellt

Så ska miljönyttan öka när marken används

Hur ska man åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden?

Det utreds just nu på uppdrag av regeringen. Svemins branschjurist Kerstin Brinnen är Svenskt Näringslivs representant i regeringens expertgrupp.

Utredningen ska också bidra till ökad förutsägbarhet och effektivitet i tillståndsprocesserna, samtidigt som miljönyttan ökar.

Frivillig ekologisk kompensation används allt oftare av Svemins medlemsbolag men välkomnar en större tydlighet kring när och hur ekologisk kompensation ska och bör användas. Det är inte alltid miljömässigt motiverat att begära att markanvändning ska kompenseras. Det finns också många besvärliga utmaningar för den som vill eller måste genomföra kompensationsåtgärder. Det är därför viktigt att undvika stelbenta krav och att tillåta flexibilitet i val av när, var och hur kompensationsåtgärder görs.

Utredningen beräknas vara färdig i april.