Aktuellt

Välkommen elektrifieringsstrategi

Idag har regeringen presenterat en elektrifieringsstrategi med många bra och helt nödvändiga åtgärder, som Svemin och dess medlemsföretag välkomnar.

Vi instämmer i regeringens vision om att Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Vi håller med om att elektrifieringen är avgörande för att nå klimatmålen. Vidare ser vi positivt på att regeringen understryker vikten av att elen och effekten behöver finnas där den behövs, när den behövs och att utbyggnaden av elsystemet behöver förankras bättre på olika nivåer i samhället för ökad acceptans.

Flera åtgärder för kortade ledtider för tillstånd och undanröjning av hinder föreslås, något som idag försvårar och förhalar för en ökad elproduktion. De åtgärderna är välkomna. Gruvnäringen är en bransch i förändring där några av investeringarna i norra Sverige är avgörande för att möta klimatförändringarna, bland annat LKAB:s nya strategi att ställa om till produktion av fossilfri järnsvamp baserat på den utvecklade Hybritteknologin, vilket kräver en kraftig utbyggd elproduktion.

Gruvbranschens uppdaterade klimatfärdplan, som kommer presenteras under våren, pekar på en sexfaldig ökning av elbehovet fram till år 2035 till drygt 32 TWh. År 2045 beräknas behovet vara uppe i 65 TWh, vilket är en kraftig ökning jämfört med dagens behov omkring 5 TWh.

Många av oss har redan kommit långt i omställningsarbetet och för att gruvklustret ska kunna fortsätta utvecklas och ställa om behövs ett elsystem som klarar både dagens och framtidens behov, ett kostnadseffektivt och klimatneutralt elsystem med hög leveranssäkerhet som stärker industrins globala konkurrenskraft.

Elektrifieringsstrategin är ett resultat av den goda samverkan som funnits mellan oss industriföreträdare, regeringen med flera och vi ser fram emot fortsatt dialog i det elektrifieringsråd som ska inrättas för genomförandet av strategin, där vi gärna bistår med vår kunskap och expertis.

Nu återstår för politiken att sluta upp och få till en bred och långsiktig lösning som tryggar industrins fortsatta omställningsarbete och investeringar i ny teknik som kommer hela samhällets till del.


LÄS MER

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet – regeringen.se