Aktuellt

”Vi är mycket bekymrade över var processen för taxonomin kommer att landa för gruvnäringen”

Just nu är arbetet med kriterier för gruvnäringen i den högaktuella taxonomin inne i ett viktigt skede. Det första förslaget* läggs fram i slutet av juli.
– Vi är just nu mycket bekymrade över var processen kommer att landa för gruvnäringen, säger Hanna Stenegren, expert inom klimat, energi och Sustainable Finance, Svemin.

Expertgruppen (plattformen), som fattar beslut om förslaget till kommissionen, består av personer från bank- och finanssektorn, miljöorganisationer och andra NGO:s samt industrin. Dessvärre finns det endast en enda person som har erfarenhet av gruvnäringen i arbetsgruppen (sektorteamet) som tar fram förslaget till expertgruppen. I expertgruppen som sedan fattar beslut om förslaget finns ingen gruvrepresentant alls. Obalansen i gruppen oroar branschen.

– Det är uppenbart att det finns starka krafter som enbart är intresserade av att lägga krokben för gruvnäringen i Europa – det ser vi även i andra pågående EU-processer. Om de tillåts diktera villkoren så att utvinning av de kritiska metallerna som vi behöver i klimatomställningen inte kan ske i Europa, så spelar de rakt i händerna på Kina som Europa är importberoende av till 100 procent för vissa metaller som krävs för bland annat elbilar, vindkraftverk och solpaneler, säger Hanna Stenegren.

– Att tycka att det är okej att fortsatt vara totalt beroende av Kina för att uppnå våra klimatmål i Europa istället för att utvinna dessa metaller här på ett betydligt mer miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbart sätt är för mig helt obegripligt – men det är det som håller på att hända.

Komplicerad process

Processen för framtagandet av klassificeringen är minst sagt komplicerad. För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den, utöver att uppnå vissa minimikrav för hållbarhet, ”bidra väsentligt” till ett eller flera av sex fastställda miljömål –

  • begränsning av klimatförändringar
  • anpassning till klimatförändringar
  • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • övergång till en cirkulär ekonomi
  • förebyggande och kontroll av föroreningar
  • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Samtidigt får verksamheten ”inte orsaka betydande skada” för något av de övriga målen.

Att kriterierna för att ”inte orsaka betydande skada” blir rimliga och uppnåbara blir oerhört viktigt eftersom dessa måste uppfyllas för alla sex miljömål för att en verksamhet överhuvudtaget ska kunna anses som hållbar.

– Att uppfylla den gällande lagstiftningen och de krav som verksamheterna har i sina tillstånd borde vara en självklar utgångspunkt för att inte anses orsaka betydande skada. Men i arbetsgruppen för gruvnäringen finns det medlemmar som inte tycker att det räcker och vill gå orimligt mycket längre, och som dessutom vägrar att hitta rimliga kompromisser. Det skapar en stor oro för branschen, säger Hanna Stenegren.

Uppenbara krokben för gruvnäringen

Den svenska gruvbranschen har goda möjligheter att bidra på alla miljömål och har i arbetet medverkat med konstruktiva och ambitiösa förslag, uppbackade av konkreta exempel på hur företagen jobbar med exempelvis minskade klimatutsläpp, biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Men dessa har blockerats och ser inte ut att ens gå vidare i processen.

Att processen mynnar ut i orimliga kriterier eller – än värre – inga kriterier alls vore förödande. Det skulle innebära att kommissionen bromsar en viktig drivkraft för förändring och utveckling av gruvnäringen inom EU. Det skulle också riskera att negativt påverka finansieringsmöjligheter, investeringsstöd, försäkringar, garantier, marknadskonkurrens, forskningsmedel, och kreditgivning – något som skulle fördyra och troligen försena den pågående omställningen till fossilfrihet, mer cirkulär ekonomi och ökade insatser för biologisk mångfald som branschen genomgår just nu.

Processen framåt

När expertgruppen inom Plattformen för en hållbar finansiering fattat sitt beslut om förslag till kriterier går dessa ut på så kallat offentligt samråd från slutet av juli till mitten av september. Då har alla möjlighet att komma med inspel på plattformens förslag. I november tar plattformen fram sin rapport som sedan presenteras för kommissionen i november. Därefter tar kommissionen fram sitt förslag på delegerad akt, som i sin tur går ut på ett nytt offentligt samråd i slutet av året. Det finns dock överhängande risk för att tidplanen blir försenad, på grund av förseningar i de tidiga delarna av processen.

* Förslag för kriterier för att en ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar.


LÄS MER

> Därför riskerar taxonomin skapa kaos för gruvorna