Aktuellt

Viktig politisk signal med mål för ökad gruvbrytning i EU 

Viktig politisk signal med mål för ökad gruvbrytning i EU

EU lanserade i mars ett stort lagstiftningspaket om kritiska råmaterial (”Critical Raw Material Act”). Som en del av detta sätts bland annat indikativa mål om ökad diversifiering av leverantörsledet och ökad förmåga till produktion inom om EU. Detta är bra. Det är första gången som EU tar råmaterialfrågor på allvar och också pekar på vikten av att vidta åtgärder för att minska EUs sårbarhet. Och den politiska signalen från EU är tydlig när man också sätter ett mål – ökad utvinning av strategiska material inom EU är central i lagstiftningen.

EU är i dagsläget starkt importberoende av de råmaterial som pekas ut som kritiska och strategiska för bland annat förnybar energi, elektromobilitet, försvars- och rymdindustrin. I många fall är vi i princip bra beroende av ett enda land, Kina. Man vill till 2030 både diversifiera genom att skapa bättre handelsrelationer med fler länder som EU delar värderingar med, samt öka förmågan till produktion inom EU. Dessa två åtgärder är inte konkurrerande utan vi kommer att behöva båda.

Den tydliga ambitionen om att öka gruvbrytning inom EU och ta tillvara på den potential som finns måste även genomsyra andra akter såsom Nature Restoration Regulation och Industry Emissions Directive så att dessa styr mot samma vision och inte står i motsats varandra och äventyrar EUs nettonollvision år 2045. I en färsk rapport från OECD med titeln ”Försörjningen av kritiska råvaror riskerar att äventyra den gröna omställningen” framhålls bland annat att trots att det sker stora produktionsvolymökningar av bland annat litium och sällsynta jordartsmetaller så är detta långt borta från de fyra- till sexdubbla ökningarna på efterfrågan för den gröna omställningen. OECD konstaterar att trenden med ökande exportrestriktioner kan spela en roll på viktiga internationella marknader, med potentiellt betydande effekter på både tillgång och priser på dessa material.

EU och Sverige har stor potential att öka gruvbrytningen inom EU. Idag investeras för lite pengar i EU på prospektering, det första ledet i gruvans livscykel. Det är därför bra att man också pekar på att varje medlemsstat behöver sätta upp nationella program för att öka kunskapen om vad som finns i vår berggrund. Med anledning av Critical Raw Material Act håller Svemin den 27 april ett seminarium på svenska representationen i Bryssel för att lyfta hur svensk gruvnäring kan bidra till hållbart producerad råmaterialförsörjning i EU. Vi vet att vi ligger i framkant och att vi har potential.

Den 25-26 april är Svemin också medarrangör till GREENPEG International Conference om Europas råvaruförsörjningstrygghet mot bakgrund av dess ekonomiskt bärkraftiga råvarupotential och den aktuella geopolitiken. Och inom ramen för SKGS lanseras idag en rapport om industrins elbehov till 2030, som kommer finnas tillgänglig på SKGSs hemsida.