Information om pågående utbrott av Coronaviruset

Här samlar Svemin aktuell information om pågående utbrott av Coronaviruset

 

For English versions click here


28 april


Frysta tillstånd – viktigt steg framåt för prospekteringsföretagen


Corona. Följderna av coronapandemin har slagit hårt mot all prospekteringsverksamhet. För att mildra effekterna bör år 2020 ses som ett förlorat år och alla undersökningstillstånd därmed tillfälligt frysas.

75 % av alla prospekteringsföretag i Sverige menar att finansieringsläget just nu är problematiskt eller mycket problematiskt. Det visar Svemins färska medlemsenkät*. Sverige som investeringsland för prospekteringsverksamhet har länge varit kritiserat, främst på grund av osäkra och ineffektiva tillståndsprocesser. Mot den bakgrunden blir det ännu viktigare hur samhället nu hanterar den nya, försämrade, situationen; främst för branschens möjligheter att överleva krisen men också som signal för omvärlden i framtiden.

Prospekteringsbolag är ofta små och specialiserade på just prospektering och därmed utan intäkter från egen gruvproduktion, vilket gör att de är helt beroende av externt kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. När investeringsklimatet är ansträngt riskerar prospekteringsbolagen att snabbt urholkas finansiellt. Det gör framtiden högst oviss för en hel bransch, en bransch som är helt avgörande för långa växande värdekedjor.

Sökandet efter mineralfyndigheter kräver undersökningstillstånd enligt minerallagen. Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan därefter förlängas – men bara under särskilda omständigheter. För att kunna behålla och förlänga undersökningstillstånd måste undersökningsarbete bedrivas aktivt. Verksamheten kan alltså inte ta paus. Om inte undersökningsarbete har bedrivits mister prospekteringsföretaget sitt tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves.

För att avhjälpa den akuta situationen fokuseras nu Svemins arbete allra främst på möjligheten att frysa befintliga tillstånd och att 2020 därmed ska räknas som ett förlorat år**. Det är ett väl avgränsat politiskt ingrepp men effekten av det skulle inte bara spara tid och pengar i nya ansökningar, utan även rädda såväl jobb som företag. Och inte minst sända en välbehövlig signal om att Sverige som investeringsland för prospektering har en framtid. Prospektering behöver flyttas upp på den politiska kartan som starten på långa växande värdekedjor i samhället.

Svemins medlemsenkät visar också att trots coronakris i stora delar av samhället har däremot de svenska gruv- och mineralföretagen hittills klarat sig bra och står fortsatt starka med en produktionstakt som i de flesta fall inte är särskilt påverkad. Dock rapporteras vissa problem med leveranser och förflyttning av nyckelkompetenser på grund av stängda gränser. Svemins tredje medlemskategori, teknik- och serviceföretagen, vittnar om något större problem med logistik och transport, dalande orderläge och kanske allra mest nyckelkompetenser som inte kan förflyttas. Men även teknik- och serviceföretagen verkar överlag klara sig bra.

* Medlemsenkät. Under mars och april har Svemin genom enkäter frågat medlemsföretagen om hur coronakrisen påverkar verksamheten.
** Frysta tillstånd. Två konkreta åtgärder skulle vara till stor hjälp i den här svåra situationen:
1. Alla giltiga undersökningstillstånd bör snarast möjligt automatiskt och utan kostnad för berörda bolag förlängas i ett år (från den 1 april 2020).
2. Alla därefter kommande ansökningar om förlängning av undersökningstillstånd bör bedömas utan krav på att bolagen behöver ha utfört undersökningsarbete under det senaste året (från den 1 mars 2020 och ett år framåt).
Med andra ord, på grund av Corona-utbrottet bör 2020 ses som ett förlorat år i prospekteringssammanhang.


4 april

 

Coronapandemin får allt allvarligare följer i samhället, lokalt liksom globalt. Den svenska industrin har hittills en något stabilare situation än många andra branscher men beredskapen är hög för att hantera en långvarig kris.

Först, stort tack till er alla Svemins medlemmar som bidragit med värdefulla inspel under den senaste tiden om hur den pågående krisen påverkar er och även kommit med förslag på åtgärder som skulle kunna hjälpa. Aktuell information är avgörande för att vi ska kunna fortsätta företräda branschen med en stark och tydlig röst.

På övergripande nivå talar siffrorna just nu sitt tydliga språk: Över hälften av Svenskt Näringslivs medlemsföretag upplever finansierings- och likviditetsproblem, åtta av tio upplever problem i sin utrikeshandel, fyra av tio företag har varslat eller kommer att varsla personal samt 20 procent av alla företag har tappat mer än hälften av sin försäljning. Det lyfte Jan-Olov Jacke, vd Svenskt Näringsliv, upp på DN Debatt i lördags.

Industrin i stort, liksom gruv- och mineralnäringen, har dock en något bättre situation. Därför är det mycket viktigt att företagen får möjlighet att fortsätta hålla igång verksamheter, de som kan. Fortsatt drift gör att anställda kan gå till jobbet och att inbetalningar av skatter görs och att exportintäkter fortsätter komma Sverige till godo.

Den frågan driver Svemin intensivt just nu för att både företagen och Sverige ska stå bättre rustade när den akuta smittspridningen är över. På branschnivå jobbar vi även med påverkansarbete kring vikten av att:

Logistikflöden av gods måste fortsätta fungera. Liksom flöde av personer både vad gäller nyckelkompetenser och anställd personal. Det handlar både om att säkerställa att central infrastruktur hålls igång med bland annat fortsatt flygtrafik till norra Sverige och passage över landgränser för arbetspendling fortsätter fungera.

Vikten av att endast stänga skolor och förskolor om det är absolut nödvändigt – och att i så fall görs med regional differentiering. En viktig del i detta är definitionen av vad som är samhällskritisk verksamhet där det finns stort tolkningsutrymme för kommunerna som i slutändan ska göra bedömningarna. En uppmaning är därför att ta en tidig dialog med kommun och länsstyrelse i frågan.

Införa ett tillfälligt undantag med avseende på undersökningstillstånd för att mildra effekterna för prospekteringsbolag. 2020 behöver i betraktas som ett förlorat år, och som en följd av detta bör alla befintliga undersökningstillstånd förlängas med 1 år som en extraordinär åtgärd.

Behovet av effektiva tillståndsprövningar är lika aktuellt som tidigare och det är mycket viktigt att domstolarnas och myndigheternas handläggning av ansökningar om miljötillstånd och bearbetningskoncessioner inte stannar upp under Coronakrisen, eftersom det riskerar stopp i produktion eller andra allvarliga begränsningar för pågående verksamheter.

Vi ser också hur ett antal politiska processer fortsätter att rulla på, inte minst inom ramen för den gröna given i EU. Samtidigt som många aktörer som påverkas av dessa lagstiftningar svårt att hinna med att bevaka och ge input, vilket vi också för fram.

Forma en framåtsyftande plan för hur industriproduktionen ska komma igång – att efterfrågan och globala värdekedjor måste återupprättas. Detta är något vi driver inom ramen för samarbetet med övriga industrin.

Samhällsinsatser, permitteringsoro och förseningar – lägesrapport 3 april

Utifrån den enkät Svemin genomfört kan konstateras att gemensamt för samtliga Svemins medlemsbolag är den stora osäkerheten framåt då rådande världsläge förändras i stort sett dagligen.

Bland gruv- och mineralföretagen är det generella läget dock alltjämt stabilt vad det gäller leveranser, transportsystem och förflyttning av nyckelkompetenser som verkar fungera, emellertid med vissa förseningar och störningar. Teknik- och serviceföretagen upplever marginella störningar och förseningar, men generellt verkar läget även där vara hanterbart för närvarande. Värre är det för prospekteringsföretagen som vittnar om problem att få in varor i landet.

Orderläget hos gruv- och mineralföretagen menar många viker en aning, men inte heller där verkar det vara någon större påverkan. Däremot finns en oro framåt i och med det osäkra världsläget och man befarar större tapp under årets andra hälft och ännu längre fram. Teknik- och serviceföretagen är delade där vissa märker en stor nedgång medan andra inte känt av någon nedgång ännu. Men även här finns också en oro framåt.

Hos de flesta planeras inga varsel eller permitteringar i nuläget, men förberedelser förekommer och flera har mycket hög beredskap. Detta hänger också mycket ihop med om det skulle bli så att skolor och dagis stänger, vilket många säger skulle bli problematiskt; även om produktionen skulle kunna hållas igång skulle man behöva gå ner.

Glädjande är att nästan alla företag tar initiativ och hjälper samhällsfunktioner genom att till exempel donera andningsskydd och annan säkerhetsutrustning till sjukvård. Man stöttar också närliggande verksamheter som exempelvis restauranger och caféer med extra beställningar. (Informationen baseras på frågor till Svemins medlemsföretag, 30 mars-3 april)


27 mars


Med anledning av det nya coronavirusets utbrott i Sverige följer Svemin utvecklingen noga och har intensifierat vårt samarbete inom basindustrigruppen såväl som inom industrin som helhet. Tillsammans är vi en stark påverkansröst mot politiker och andra beslutsfattare. Vi jobbar även tätt inom Svenskt Näringsliv för att hitta fungerande vägar tillbaka till ett fungerande näringsliv igen.

Gruv- och mineralindustrin är starten på långa växande värdekedjor. Störningar i råvarubranschen får omfattande följdverkningar nedströms i samhället.

Våra huvudbudskap till politiken:

Logistikflöden av gods måste fortsätta fungera, både på inre marknaden och på världsmarknaden. Detta är helt centralt både för att kunna säkerställa tillgång till viktiga insatsvaror och komponenter, och för att kunna få ut produkter till kund.

Nyckelkompetenser måste kunna resa fritt. Experter som bara finns i ett land kan i dagsläget inte resa – detta riskerar bli problematiskt. Gruvverksamhet präglas av ett omfattande säkerhetsarbete och nyckelkompetenser inom säkerhet täcker ofta in verksamhet i flera länder. Här bör EU agera för att säkerställa att inte bara gods kan flöda över gränserna utan också nyckelkompetenser som behövs för fortsatt drift av industrier.

Regional hantering behövs av smittbromsande åtgärder. Gruvorna, med en relativt sett stor andel personal i åldrarna 25-40 år, skulle riskera drabbas hårt av en stängning av förskolor och skolor, och ha mycket svårt att hålla igång normal produktion. Viktigt med regional/lokal hantering om ett sådant scenario blir verklighet och att framförhållning ges så att en planerad nerdragning av verksamheten kan ske för att inte skada utrusning eller förorsaka miljöproblem. Detta gäller även utrustningsleverantörerna.

Inför ett tillfälligt undantag kring undersökningstillstånd för att mildra effekterna för prospekteringsbolag.

Ta fram en framåtsyftande plan för hur industriproduktionen ska komma igång – att efterfrågan och globala värdekedjor återupprättas är a och o för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för Sverige, EU och världen. Sverige bör göra detta för Sverige och även vara drivande för detta i EU.

Så påverkas gruv- och mineralbranschen – lägesrapport 27 mars, 2020


Gruvorna – relativ stabilitet

Gruvorna verkar gå bra med produktion i princip som normalt. Logistikkedjorna – både med insatsvaror till verksamheten och för produkter att transporteras ut – fungerar än så länge med viss omplanering. Egen personal finns på plats, trots ökad sjukfrånvaro. Planering för att kunna gå ner i produktion på ett kontrollerat sätt pågår. Det finns inte heller någon dramatisk nedgång i efterfrågan just nu, men nedgång i världsmarknadspriser för metaller indikerar minskad efterfrågan globalt. Att den producerande industrin – likt biltillverkning – nu står stilla inom EU kommer påverka gruvorna indirekt, inte minst stålverken i EU, och minskad efterfrågan är att vänta.
Globalt stängs redan vissa gruvor – exempelvis i Peru, Chile, Indien, Kanada och Sydafrika. Delvis beroende på myndigheters ingrepp och restriktioner i rörlighet för medborgare.

Prospekteringsföretagen – betydligt osäkrare läge
Från våra prospekterings- och juniora företag blir läget däremot snabbare akut eftersom det riskerar uppstå svårigheter med finansiering i det rådande läget. Det kan konstaterades att redan före Coronakrisen var de prospekteringsaktiviteter som görs globalt inte tillräckliga för ett framtida växande behov av metaller och mineral, något som nu kan bli än mer markant. Det finns en risk att prospekteringsverksamhet avstannar på många håll i världen och även i Sverige. Svemin arbetar med att ta fram ett förslag för en tillfällig hantering kring undersökningstillstånd i Sverige för att underlätta – exempelvis en tillfällig förlängning utan krav på genomfört arbete på plats – för att säkerställa att redan gjorde investeringar och gjort arbete inte går förlorat.

Utrustningsleverantörer – beroende av globala leverantörskedjor
Från våra utrustningsleverantörer får vi signaler att produktionen är än så länge är igång, men det finns – liksom i övriga tillverkande industrin – en ökande oro för att komponentbrist kan tvinga verksamheten att bromsa, då bolagen är beroende av globala leverantörskedjor för att få fram de delar som behövs i produktionen. Förberedelser görs för att kunna dra ner produktionen om det behövs.


Nyttiga länkar

Svenskt Näringsliv
Arbetsmiljöverket
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
Regeringskansliet
Tillväxtverket
MSB
Utrikesdepartementet
Försäkringskassan
Datainspektionen