Om oss

AGDA – Arbetsgrupp Dammsäkerhet

Innehåll

> Om AGDA och GruvRIDAS
> GruvRIDAS 2021
> Gruvdammsregistret


Om AGDA och GruvRIDAS

Säkerhet är gruvbranschens mest centrala fråga. Alla delar av verksamheten ska bedrivas så att människor och natur ska kunna vara trygga i förvissningen att bästa tillgängliga teknik används. Det är särskilt viktigt eftersom gruv- och mineralbranschen är en av de näringar som behöver ta ny mark i anspråk för att kunna utvecklas. Vi kan inte heller välja vilken mark, utan en gruva kan bara lokaliseras där malmen finns.

Decennier av intensivt innovationsarbete utvecklar ständigt förfinade brytnings- och förädlingsmetoder samt möjligheter till återprocessering av avfallet för att i slutändan minimera mängden avfall och restprodukter. Trots detta genererar både brytning och anrikningsprocesser stora mängder material som behöver deponeras på ett säkert sätt under lång tid. Av den anledningen har branschen länge arbetat med frågor om hur detta avfall ska tas omhand på ett säkert sätt och forskning bedrivs kontinuerligt inom området. GruvRIDAS, Gruvbranschens riktlinjer för dammsäkerhet, är det dokument som ger konkret vägledning kring hur arbetet ska bedrivas.

Efterspelet till de senaste årens större gruvdammshaverier i framför allt Kanada och Brasilien har resulterat i en helt ny global standard* för säker hantering av gruvdammsanläggningar. Den nya globala standarden är bindande för samtliga medlemmar i ICMM på samma sätt som GruvRIDAS gäller för alla Svemins medlemsföretag.

Svemin gav ut den första versionen av GruvRIDAS i mars 2007. Sedan den senaste versionen av GruvRIDAS publicerades 2012 har två nya förordningar antagits av Sveriges riksdag. Arbetet med den här nya versionen av GruvRIDAS har utgått från Energiföretagens RIDAS version från 2019 med anpassningar mot Förordningen om utvinningsavfall samt de krav som följer av den nya globala standarden. Målsättningen är att GruvRIDAS 2021 ska utgöra ett praktiskt stöd för aktiva inom Svemins medlemsföretag, konsulter samt myndigheter att använda i det dagliga arbetet med dammsäkerhet.

Parallellt med lanseringen av GruvRIDAS 2021 fortsätter arbetet med att tolka de nya dammsäkerhetsrollerna som tillkommit genom den nya globala standarden och hur de ska implementeras i företagens dammsäkerhetsorganisationer. Det gör att arbetet med att utveckla GruvRIDAS kommer att fortsätta och Svemin ser att en revidering av dokumentet sannolikt kommer att genomföras inom något år.

*Global Industry Standard on Tailings Management, GISTM, publicerades 2020.


GruvRIDAS 2021

GruvRIDAS 2021, Gruvbranschens riktlinjer för dammsäkerhet, är en uppdaterad vägledning för anställda vid gruv- och mineralföretag, konsultföretag och myndigheter. GruvRIDAS 2021 baseras på GruvRIDAS 2012, RIDAS – Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (2019), GISTM, Global Industry Standard on Tailings Management (2020) samt Förordning (2013:319) om utvinningsavfall.

Gruvverksamhet styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer. Även samhällets förväntningar och allmänhetens acceptans påverkar hur verksamheten bedrivs. Det är av största vikt att säkerhet1 prioriteras. För Svemin och dess medlemsföretag är dammsäkerhetsfrågor viktiga. Svemin verkar för god dammsäkerhet hos medlemsföretagen genom att ge ut Svemins riktlinjer för dammsäkerhet, GruvRIDAS. Riktlinjerna utgör grunden för dammsäkerhetsarbete enligt god praxis för medlemsföretagen vad gäller arbetsmetoder och tekniklösningar och de kan även utgöra stöd för myndigheter.

Begreppet dammanläggning innefattar en eller flera dammar som tillsammans dämmer upp ett magasin och direkt anslutande magasin2. Om minst ett magasin innehåller utvinningsavfall benämns det som en gruvdammanläggning i GruvRIDAS 2021. Hos Svemins medlemsföretag kan det både förekomma gruvdammanläggningar och dammanläggningar. För medlemsföretag som innehar dammanläggningar som inte magasinerar utvinningsavfall kan RIDAS3 nyttjas som alternativ till GruvRIDAS som stöd för dammanläggningens konstruktion samt planering av tillståndskontroll. Fortsättningsvis i GruvRIDAS 2021 nyttjas begreppet gruvdammanläggning. För betongkonstruktioner så som vanligt förekommande i utskovskonstruktioner hänvisas medlemsföretagen att ta stöd i gällande RIDAS huvuddokument med tillhörande tillämpningsvägledning för betongdammar.

Ett avtal har upprättats mellan Svemin och Energiföretagen Sverige med innebörden att Svemin ges rätten att ta fram en GruvRIDAS baserad på RIDAS. Arbetet med att ta fram denna version av GruvRIDAS såväl som tidigare upplagor har bedrivits av Svemins arbetsgrupp för dammsäkerhet (AGDA), vilken består av medlemmar från Svemins medlemsföretag, med stöd av extern expertis. Dammsäkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt med beaktande av erfarenheter, forskning och teknikutveckling.

Revideringen av RIDAS 2019 såväl som av GruvRIDAS under 2020–21 utgör en omfattande omarbetning och uppdatering av huvuddokumentet och tillämpningsvägledningarna med hänsyn till nya förordningar4 och relevanta standarder.

Denna version av GruvRIDAS baseras på RIDAS 2019 men anpassningar har gjorts med hänsyn till den lagstiftning som omfattar gruvdammanläggningar samt den nya globala standard för säkerhetsarbete kopplat till hantering av anrikningssand, Global Industry Standard on Tailings Management, GISTM, som publicerades under 2020.

GruvRIDAS 2020 följer till största del liknande upplägg som RIDAS 2019. De största skillnaderna mellan dokumenten är:

  • GruvRIDAS behåller begreppet tillståndskontroll som motsvarighet till RIDAS underhållsaktiviteter och benämner kapitel 8 som Underhåll och tillståndskontroll.
  • Kravet på upprättande av DTU-manual kvarstår från tidigare versioner.
  • GruvRIDAS ställer krav på ytterligare dokument i enlighet med förordningen (2013:319) om utvinningsavfall samt GISTM.
  • GruvRIDAS/RIDAS behåller den Fördjupade Dammsäkerhetsutvärderingen, FDU, och ändrar intervallen till 5 år för gruvdammanläggningar i dammsäkerhetsklass A och B samt vart 10:e år för gruvdammanläggningar i dammsäkerhetsklass C.
  • Ett nytt krav i GruvRIDAS är att medlemsföretag med dammanläggningar i dammsäkerhetsklass A eller B inför och arbetar med en oberoende granskningspanel (Independent Tailings Review Board, ITRB, i enlighet med GISTM).
  • Kapitel 9 Konstruktion och utformning har utökats med de konstruktionsprinciper och fyllnadsdammar som är vanligt förekommande inom gruvbranschen.

Svemins styrelse har beslutat att anta GruvRIDAS 2021 huvuddokument och att samtliga medlemsföretag i Svemin ska ha implementerat ett dammsäkerhetsarbete i linje med dessa riktlinjer innan utgången av år 2023 för samtliga gruvdammanläggningar. Som stöd i detta arbete kommer Svemin löpande att uppdatera och publicera de tillhörande tillämpningsvägledningarna.

1 Kursiverade ord finns beskrivna i tillämpningsvägledning 1 – RIDAS Terminologi
2 Konsekvensutredningar och dammsäkerhetsklassificering, Svenska kraftnät, rev 2017-03-15, s. 21
3 RIDAS 2019 – Energiföretagens riktlinjer om dammsäkerhet, Energiföretagen Sverige, rev 2020-054
4 Förordning (2013:319) om utvinningsavfall samt förordning (2014:214) om dammsäkerhet

Ladda ner GruvRIDAS 2021, enkelsidig

Ladda ner GruvRIDAS 2021, uppslag
Gruvdammsregistret

På Gruvdammsregistret hittar du grundläggande uppgifter om gruvdammar i Sverige.

Du kan söka information om gruvdammar via Sverigekartan där varje gruva med en eller flera gruvdammar markerats med en gul prick. Du kan också välja att söka via en lista över landets alla gruvdammar.

Vi har valt att bara redovisa de allra mest grundläggande uppgifterna om respektive damm och hänvisar för mer detaljerad information till angiven kontaktperson vid respektive gruvföretag. I vissa fall har gruvföretagen valt att ange en länk till kompletterande information.

Gruvdammar vid nedlagda gruvor ingår i dammregistret i den mån de fortfarande dämmer vatten. Ett nedlagt sandmagasin som dränerats och inte längre innehåller fritt vatten är inte längre någon damm.

Dammregistret administreras av Svemin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. För fakta om respektive damm ansvarar dammägarna, dvs gruvföretagen.

Varför gruvdammar?

I processen att förädla malm till metall uppkommer rester som består av finmalt ofyndigt berg. Något som inom branschen brukar kallas för ”anrikningssand” (eng. ”tailings”). Anrikningssanden pumpas som en slurry för deponering i s.k. sandmagasin. Vid en del gruvor behövs material för återfyllnad av utbrutna gruvrum och då kan en del av anrikningssanden ersätta behovet av annat fyllnadsmaterial. Sandmagasinet omgärdas av naturliga höjder och däremellan dammkonstruktioner, det vi kallar ”gruvdammar”. Registret omfattar även dammar som dämmer vatten i så kallade klarningsmagasin. Klarningsmagasinen är en del i reningen av det vatten som antingen återanvänds i processen eller som, i enlighet med gällande utsläppsvillkor, släpps ut från anläggningen.

Till Gruvdammsregistret


RELATERADE LÄNKAR

Svemins Miljökommitté

Vi tycker – Miljö

Dammsäkerhetsrådet

Dammsäkerhetspolicy för Svemins medlemsföretag (del av Svemins etiska regler)