Projekt: CLIMB


Efterfrågan på relevanta nyckeltal för biologisk mångfald är hög. CLIMB är ett praktiskt verktyg för att värdera svensk och nordisk natur på ett transparent och jämförbart sätt.


CLIMB står för Changing Land Use Impact on Biodiversity och är en svenskutvecklad värderingsmodell som ger företag möjlighet att minimera sin negativa påverkan på naturen. Med CLIMB kan företagen beräkna nuläge, samt negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Därmed kan de planera och kompensera för sin påverkan och främja hållbarhet i sina verksamheter.

CLIMB ger också bra underlag för trovärdig och transparent rapportering om påverkan på biologisk mångfald, och för att kommunicera om naturens värden på ett sätt som inte varit möjligt tidigare.

Bakom initiativet CLIMB står flera framstående aktörer inom svenskt näringsliv, i samarbete med Swedish Mining Innovation och Vinnova och med stöd av Energimyndigheten och Formas.

>>Lär dig mer om CLIMB


FAKTA

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversit, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.

  • CLIMB kan bland annat tillämpas för att:
  • Jämföra lokaliseringar och utformningar
  • Bedöma påverkan före och efter en ändring i markanvändningen
  • Överblicka och värdera olika effekter av investeringar
  • Planera och genomföra restaurering och kompensation
  • Bättre förutsägbarhet i miljöprövning
  • Möjliggöra uppföljning mot mål
  • Rapportera effekter på biologisk mångfald
  • Utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till nordiska förhållanden. CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar för restaurering och kompensation – vilket resulterar i lönsamhet för både företaget och naturen.

CLIMB har utvecklats i ett samverkansprojekt med Boliden, Ecogain, Heidelberg Materials, LKAB, Skanska, Skellefteå Kraft, Special- fastigheter, Svemin, Svenska Kraftnät, Sveriges Bergmaterialindustri, Talga och Vattenfall. Projektet sker inom Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.


LÄS MER

MER INFORMATION OM CLIMB

Kristina Branteryd, Expert miljö, Svemin
kristina.branteryd@svemin.se
+46(0)72 018 53 05

Josefin Ohlson, Ecogain projektledare CLIMB
josefin.ohlson@ecogain.se
010-405 90 54