#mineralbidraget

Gruvbranschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället

Upptäck #mineralbidraget

Klimateffektiv och ansvarsfull produktion är ett måste för att klara Agenda 2030 och bidra till en hållbar samhällsutveckling. I den här klimatdrivna omställningen är metaller och mineral oersättliga byggstenar. Vi kallar det mineralbidraget.

Samhällsutvecklingen ställer hela tiden nya krav på infrastruktur, kommunikationsutrustning och hållbara energisystem. Solceller, vindkraft, uppladdningsbara batterier och elektronik kräver alla tillgång till metaller och mineral. Det är bra för Sverige. En hållbar produktion är en konkurrensfördel för Sverige.

Vi har initierat ett antal strategiska hållbarhetsprojekt med målet att vässa gruvbranschen ytterligare. I utmaningen att klara klimatomställningen och samtidigt bidra till bättre levnadsvillkor för människor globalt är svensk gruv- och mineralnäring en del av lösningen. Vi kallar det #mineralbidraget – branschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället.

Läs om några av våra strategiska hållbarhetssatsningar: 

Den svenska gruv- och mineralnäringen i en hållbar framtid

Tillsammans med representanter för politiken, miljörörelsen, myndigheter och
givetvis gruv- och mineralnäringen genomförde SEI och Svemin ett för branschen
unikt samarbetsprojekt: den svenska gruv- och mineralnäringen i en hållbar
framtid – hur kan den se ut?

En central del i projektet var arbetet med att ta fram ett förslag till strategisk
handlingsplan för hur svensk gruv- och mineralnäring bör agera för att bidra till
en hållbar global utveckling, samtidigt som också den egna verksamheten
ska vara hållbar.

Handlingsplanen lanserades den 28 maj, 2019.

Projektet leds av SEI, Stockholm Environment Institute, i samarbete med Svemin.
Projektet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska
innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv-
och metallutvinnande industri.

Läs mer och ladda ner handlingsplanen här

TraceMet – spårbarhet för hållbara metaller och mineral

Ett första steg för att utveckla en marknad och en efterfrågan
på hållbart producerade metaller. Projektet utvärderade om en
lösning byggd på blockchain-teknologin och ett nytt tillvägagångssätt
för att erbjuda köpare av metaller och mineraler ett alternativ att
välja en viss ”hållbarhetsnivå”.

En förstudie presenterades i maj 2019 och ett pilotprojekt påbörjades under hösten samma år.

Projektet drevs av Svemin och IVL i samarbete med Boliden och LKAB.
Bakom projektet stod Vinnova, Energimyndigheten och Formas
via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation
– en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Redovisades vintern 2021.

Läs mer här

Svemins uppdaterade Klimatfärdplan
– Delrapport III – uppföljning och kompletterande analys av energibehov och klimatnytta

Gruv- och mineralsektorns uppdaterade klimatfärdplan beskriver utveckling i branschen samt
hur målen om helt fossilfri gruvbrytning till 2035 och klimatneutrala processer och fossilfri
energianvändning till 2045 ska uppnås, genom åtaganden i branschen.
Rapporten redogör även för de hinder, utmaningar och behov branschen ser i genomförandet av planerna.

Den uppdaterade klimatfärdplan är en uppföljning och komplettering av den klimatfärdplan och efterföljande
delrapportering som lanserades 2019. Den uppdaterade färdplanen är ett strategiskt projekt inom ramen för
Fossilfritt Sverige som finansierats med medel från Vinnova och Swedish Mining Innovation.

Läs mer och ladda ner rapporten här

Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

Projektet tog fram en färdplan för kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin.
Färdplanen beskriver nuläge, framtida behov samt inriktning för åtgärder för att
tillgodose branschens behov av kompetens. Projektets viktigaste resultat på kort
sikt är ett bättre beslutsunderlag för insatser genom en tydligare bild av såväl
förutsättningar som behov och åtgärder och prioriteringar samt en kraftsamling.

Projektet presenterades i juli, 2019.
En uppdaterad färdplan lanserades under Almedalsveckan 2022.

Drivs i samverkan mellan Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna och syftar
till att ta fram en färdplan för kompetensförsörjning för gruv-och stålindustri.
Finansieras av Vinnova via Swedish Mining Innovation.

Mining with Nature

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna.
Nu har Svemin, som första branschorganisation, lanserat en färdplan för hur det ska gå till.

Precis som de flesta industrier tar gruv- och mineralnäringen mark i anspråk.
Att undvika påverkan är svårt. Men gruvbranschen är samtidigt ledande i arbetet
med biologisk mångfald och det jobbas intensivt med frågan bland Svemins medlemsföretag.
Pågående forskning kring ekologisk kompensation och arbete med
ekologisk efterbehandling gör att kunskapsunderlaget bara växer och växer.

Drivs av en arbetsgrupp inom Svemins Miljökommitté. Bakom projektet står Vinnova, Energimyndigheten och Formas
via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation
– en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Redovisades hösten 2020.

Läs mer

Fler bra initiativ från branschen

Betonginitiativet

Ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och ett antal kommuner.

Målsättning: Klimatneutral betong på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

Projekt Holmtjärn

Boliden skapar värde från avfall genom att helt ta bort källan till miljöpåverkan vid en nedlagd gruva.

En toppmodern anläggning används för att rena vattnet vid den nedlagda gruvan.

HYBRIT

Tillsammans bildade Vattenfall, SSAB och LKAB joint venture-bolaget HYBRIT Development 2017.

Målsättning: En helt fossilfri process för ståltillverkning 2035.

SUM – Sustainable Underground Mining

LKAB har initierat ett industriellt utvecklingsprojekt tillsammans med ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen.

Målsättning: En ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup.

Om oss

Svemin är den svenska gruvindustrins branschorganisation. Hos oss är alla gruvbolagen i Sverige medlemmar. Även prospekteringsbolag, borrföretag och företag som tillverkar utrustning till gruvor.

Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Här kan du läsa mer om oss, om svensk gruvnäring och vilka frågor vi jobbar med.