Projekt: Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin

 

Gruv- och stålindustrin står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Svemin ska därför tillsammans med Jernkontoret och Industriarbetsgivarna utarbeta en färdplan för att kartlägga framtidens behov.

I takt med mer avancerad produktion och ökad tjänstefiering ökar behovet av medarbetare med mer kvalificerad utbildning, dels av att anställda utvecklar sin kompetens under hela yrkeskarriären. Detta i sin tur har ökat konkurrensen om de kvalificerade yrkesarbetarna, teknikerna, högskoleingenjörerna och civilingenjörerna. Samtidigt har söktrycket till gymnasieskolans yrkesprogram och tekniska utbildningar fallit under lång tid och är alldeles för lågt för att fylla det framtida rekryteringsbehovet. Det har även utbildats för få ingenjörer. Enligt SCB:s senaste trendprognos framgår att i förhållande till andra civilingenjörsutbildningar så kommer det råda störst brist för civilingenjörer inom kemi-, bio-, material- och geoteknik fram till år 2035.

Förlegad bild av industrin

Utöver dessa utmaningar kämpar gruv-, metallutvinnings- och stålindustrin med svårigheter att rekrytera unga, framförallt kvinnor, då det fortfarande råder en förlegad bild av vad arbete i gruv-, metallutvinnings- och stålindustrin innebär. Dessutom är urbaniseringen ett stort problem för branschen, då nära nog samtliga verksamma gruvor och anläggningar inom branschen är lokaliserade i glesbygd eller på orter på långt avstånd från storstäder och lärosäten.

För att branschen ska kunna behålla sin konkurrenskraft framgent och veta vilka åtgärder som behöver vidtas behövs ett samlat dokument som ger en överblick över området. Först när industrins samlade kompetens- och rekryteringsbehov är kartlagt och ställt mot tillgång och andra förutsättningar kan de största utmaningarna, liksom de lösningar som behövs, identifieras.

Stora utmaningar

Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och Svemin avser att ta fram en färdplan för kompetensförsörjning för gruv-, metallutvinnings- och stålindustrin. Liksom de flesta andra branscher i tillverkningsindustrin har gruv-, metallutvinnings- och stålindustrin stora utmaningar att hitta kompetent arbetskraft.

Projektet ska bedrivas öppet och lyhört samt i så stor utsträckning som möjligt involvera medlemsföretagen, samt relevanta lärosäten och akademi, för att få deras syn på kompetensutmaningarna. Det ska anordnas ett antal workshops i syfte att inhämta kunskap och visa på gruv- och stålindustrins engagemang för en fungerande kompetensförsörjning.


Kompetensfärdplan

  • Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige (pdf)

    - I den här rapporten beskriver gruv- och stålindustrin
    hur branschens kompetensförsörjningsbehov ser ut
    idag och på sikt, och presenterar en färdplan för hur
    de utmaningar som identifieras bör hanteras framöver.

Färdplan kompetensförsörjning för gruv- och stålindustrin drivs av Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och Svemin. Projektet slutfördes den 30 maj 2019.

Bakom projektet står Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.