Projekt: Mining With Nature

Gruvnäringen i pionjärsatsning om biologisk mångfald


For english please see below.

 

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Nu tar Svemin, som första branschorganisation, fram en färdplan för hur det ska gå till.

Svemins nya projekt Mining with Nature ska skapa en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.

– Gruvnäringen i Sverige har ambitionen att vara föregångare vad gäller hållbar gruvnäring och nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill gå bortom fossilfrihet och ta ännu större ansvar även för den biologiska mångfalden, säger Maria Sunér Fleming, vd på Svemin, projektägare och initiativtagare till satsningen.

Frågan om biologisk mångfald flyttar dessutom snart fram sina positioner internationellt. Vid FN:s planerade konferens, COP15 Biodiversity, i Kina i oktober 2020 ska beslut fattas om en ny strategisk plan för Konventionen om biologisk mångfald.

– Biologisk mångfald kommer bli en allt viktigare fråga i näringslivets hållbarhetsarbete, precis som skett med klimatfrågan, och i ljuset av det känns det extra bra att vi redan är i gång med just det här projektet, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet leds av konsultföretaget Ecogain som är specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

– Det är verkligen roligt att arbeta med Svemin och gruvbolagen som är pionjärer i detta, säger Tove Hägglund, projektledare på Ecogain och ansvarig för arbetet. Vi märker att förlusten av biologisk mångfald blir allt mer affärskritiskt och frågan är lika viktig för mänskligheten som klimatet. Därför känns det angeläget att få driva arbetet med en färdplan tillsammans med gruvindustrin.

Hon poängterar att fungerande ekosystem hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar, såsom översvämningar och torka. Detta är exempel på ekosystemtjänster som naturen förser oss med gratis. Andra exempel på ekosystemtjänster är mat, frisk luft och rent vatten. För att naturen ska kunna leverera ekosystemtjänster till vårt samhälle behöver vi bevara den biologiska mångfalden, det vill säga mångfalden av växter och djur och deras livsmiljöer.

Gruvornas färdplan för biologisk mångfald kan mycket väl komma att bli en förebild för andra.

– Jag är övertygad om att ännu fler företag och branscher än gruvindustrin snart kommer att se behovet av att ta fram strategier för biologisk mångfald på samma sätt som man idag har för klimatfrågan, säger Tove Hägglund.


Om projektet

Projektet Mining with Nature har initierats av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet leds av Ecogain.

Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat Boliden, LKAB, Cementa och Nordkalk. Färdplanen är planerad att presenteras i slutet av 2020.

Mining with Nature ingår i Svemins strategiska hållbarhetssatsning, Mineralbidraget – branschens bidrag till det långsiktigt hållbara samhället.


För mer information, vänligen kontakta / For more information, please contact

Tove Hägglund, senior projektledare Ecogain och projektledare för Mining with Nature,
tfn. 070-200 35 22 tove.hagglund@ecogain.se

Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och ordförande i Mining with Natures styrgrupp,
tfn. 070-588 81 48 linda.bjurholt@lkab.com

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig SIP STRIM och medlem i Mining with Natures styrgrupp,
tfn. 076-129 66 02 lawrence.hooey@sipstrim.se


The mining industry in pioneer venture on biodiversity

Increased consideration towards biodiversity needs to be profitable. Not only for nature but also for business. Svemin, as the first trade organization in Sweden, currently is developing a roadmap for how to get there.

Svemin’s new project Mining with Nature is intended to create a common picture describing the issues related to biodiversity that are of relevance to the mining industry – both globally and in Sweden. The goal is to make it easier for the industry and the individual companies to understand risks and opportunities with biodiversity and to set goals.

– The mining industry in Sweden has the ambition to be a pioneer and driving force for sustainable mining, and it is time to take the next step. We want to go beyond becoming fossil free and take even greater responsibility and this includes biodiversity, says Maria Sunér Fleming, CEO of the mining industry’s trade organization Svemin and initiator of this project.

In addition, the issue of biodiversity will soon receive more attention internationally. At the UN’s planned conference, COP15 Biodiversity, in China in October 2020, a new strategic plan for the Convention on Biological Diversity will be decided.

– Biodiversity will become an increasingly important aspect for businesses to incorporate into their sustainability work, as has already happened with the issue of climate change, and considering this, it feels great that we are already underway with this project, says Maria Sunér Fleming.

The project is led by the consulting firm Ecogain, a company specializing in sustainable land use and biodiversity

– It is rewarding to work with Svemin and the mining companies that are pioneers in this, says Tove Hägglund, project manager at Ecogain. We have noticed that the loss of biodiversity is becoming an increasingly critical issue for businesses and the issue is just as important for humanity as the issue with climate change. For that reason, the work with developing this roadmap for biodiversity together with the mining industry is of great importance and urgency.

She points out that functioning ecosystems help reduce the effects of climate change, such as floods and droughts. These are examples of ecosystem services that nature provides free of charge. Other examples of ecosystem services are food, fresh air and clean water. In order for nature to deliver ecosystem services to our society, we need to preserve biodiversity, that is, the diversity of plants and animals and their habitats.

The mining industry’s roadmap for biodiversity may well become a role model for others

– I am convinced that additional companies and industries beyond the mining industry will soon see a need to develop strategies for biodiversity in the same way that they have for climate change, says Tove Hägglund.

About the project

The Mining with Nature project was initiated by Svemin, a trade organization for mines, minerals and metal producers in Sweden. The project is carried out within the framework of the Strategic Innovation Program SIP STRIM, a joint venture by Vinnova, Formas and the Swedish Energy Agency. The project is led by Ecogain. Several strategic partners in the mining industry are involved in the project, including Boliden, LKAB, Cementa and Nordkalk. The roadmap is to be presented at Svemin’s autumn meeting in November 2020.

Contact information above English version.