Svensk gruvnäring

Världsledande gruvinnovation

Svensk gruv- och mineralnäring är drivande i teknikskiften på världsnivå. Akademien arbetar i nära anslutning till företagen och under de senaste fem åren har cirka 3,5 miljarder kronor satsats i olika forskningsprojekt. Luleå tekniska universitet, LTU, är centrum för utbildning och forskning inom gruv- och mineralområdet i norra Europa.

Ett framgångsrikt svenskt forsknings- och innovationsklimat är alltså inte bara bra för vår egen industri, utan vi exporterar också teknik för att göra industrin i allmänhet säkrare, bättre och mer klimateffektiv. Det vinner alla på.

Exempel på utvecklingsprojekt

Under namnet HYBRIT arbetar LKAB, SSAB och Vattenfall tillsammans för att utveckla det första helt fossilfria stålet. Tekniken innebär att masugnsprocessen, som använder kol och koks för att ta bort syret ur järnmalmen, ersätts med en direktreduktionsprocess där fossilfri vätgas som framställs av vatten med el från fossilfria energikällor används. Istället för koldioxid bildas vattenånga.  HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent.

Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

LKAB, ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik driver tillsammans SUM – Sustainable Underground Mining, med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup i framtidens koldioxidfria, digitaliserade och autonoma gruvor.

I LKAB:s projekt ReeMAP planeras en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner. Målet är att genom återvinning och förädling av gruvavfall producera fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov, 30% av dagens behov av sällsynta jordartsmetaller inom EU och upp till 100% av specifika REE:er, fluor för kemiindustri och medicinapplikationer samt gips som räcker till all byggproduktion i Sverige. REE är ett samlingsnamn för sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements).

I Aitikgruvan och i den finska gruvan Kevitsa bygger Boliden el-trolleybanor för sina gruvtruckar. De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022 och beräknas minska dieselförbrukningen med 5500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Kontaktledningarna som möjliggör eldrift av truckarna består till största delen av koppar som brutits i Aitik. Som en del i satsningen att reducera CO2 med 40% fram till 2030 har Boliden också skapat grön koppar. Kaunis Iron har visionen att utveckla världens mest hållbara järnmalm och genomför nu ett pilottest med fossilfri eldrift av sina tunga transporter.

Cementa har en vision om cement för klimatneutral betong år 2030. En vision som innebär noll koldioxidutsläpp under betongproduktens livstid. Detta ska bland annat genomföras med koldioxidavskiljning, lagring eller återvinning.

Epiroc, ABB, Boliden och Agnico Eagle deltog i det framgångsrika projektet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems, var fokus fokuserades på morgondagens smarta gruvteknik.

LÄS MER

> HYBRIT vars teknik har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent.

> Cementas nollvision med hjälp av CCS (carbon capture and storage) fångas CO2 från tillverkningen upp och lagras.

> Sustainable Underground Mining – framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom.

> ReeMAP där gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.

> Betonginitiativet med visionen att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

> SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems som fokuserar på morgondagens gruvteknik. 

> Grön koppar som en del av Bolidens satsning att reducera CO2 med 40 procent fram till 2030.


Fakta: Svemin, SGU, Fossilfritt Sverige, LTU