Positionsdokument Urfolk och mineralnäring

Foto: Peter van der Meulen

Urfolk och mineralnäring

 
Svemin har tagit fram ett positionsdokument om urfolk och mineralnäring som antogs av styrelsen i november 2019. Positionsdokumentet är avsett att tydliggöra gruvbranschens inställning i dessa frågor och bygger på utgångspunkterna att:

  • en stor andel av Sveriges kända och potentiella mineralfyndigheter är belägna inom det område som omfattas av renskötselrätt enligt rennäringslagen
  • tillgång till mark är avgörande för både gruvdrift och renskötsel

I positionsdokumentet klargörs att vi från gruvbranschen gärna vill åstadkomma ömsesidig kunskapsuppbyggnad, om både gruvverksamhet och renskötsel, för att skapa förutsättningar för en saklig, god och respektfull dialog och lägga grunden för långsiktigt bedrivande av renskötsel och gruvdrift sida vid sida.

I positionsdokumentet förklarar vi hur vi som bransch ser på samiska rättigheter kopplade till markanvändning och vi beskriver också vår tolkning av principen om FPIC.

Du kan ladda hem dokumentet här nedan.