Om oss

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden granskar publik information (pressmeddelanden, information på hemsidor och andra nyheter) från Svemins medlemsföretag rörande prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Syftet är att kontrollera att medlemsföretagen följer anvisade regler (se nedan) för rapportering av denna typ av information. Granskningen är en översiktlig kontroll av att reglerna följs.

Det regelverk som i första hand gäller är den internationella standarden PERC Reporting Standard, alternativt en motsvarande CRIRSCO-baserad rapporteringsstandard, som du kan läsa om under avsnittet PERC här. Den information som lämnas ska vara granskad av en kvalificerad person, som är en expert på det redovisas och som är medlem i fristående expertorganisation, till exempel FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals).

Granskningsnämnden granskar Svemins medlemsföretag men inte individuella Kvalificerade Personer (eftersom detta är en uppgift för FAMMP (eller motsvarande annan organisation).

Granskningsnämnden rapporterar till Svemins styrelse. Brister i regelefterlevnad hanteras vanligen av nämnden genom information och dialog respektive begäran om rättelse, men ytterst är det Svemins styrelse som beslutar om eventuella disciplinåtgärder.

Har du frågor, klagomål eller synpunkter som har att göra med medlemsföretagens rapportering enligt PERC Reporting Standard, eller om granskningsnämndens arbete är du välkommen att kontakta info@svemin.se

Ordlista, PERC-standard

Enligt Svemins etiska regler ska medlemsföretagen redovisa prospekteringsresultat, mineralresurser och mineralreserver enligt PERC* reporting standard eller annat av CRIRSCO** godkänt regelverk. PERC standarden finns endast på engelska och som hjälp för rapportering på svenska har Svemin tagit fram godkända termer på svenska. Du hittar mer information om PERC-standarden här.

PERC Original                                             Svenska

Competent Person (1) kompetent person, kvalificerad person
Compliance efterlevnad, överensstämmelse
Disclosure utlämnande av information
Exploration Results prospekteringsresultat
Exploration target prospekteringsmål
Feasibility Study lönsamhetsstudie, förprojekt
Historical estimate historisk beräkning
Indicated Mineral Resources indikerad mineralresurs, indikerad mineraltillgång
Inferred Mineral Resources antagen mineralresurs, antagen mineraltillgång
Material change väsentlig förändring
Measured Mineral Resources känd mineralresurs, känd mineraltillgång
Mineral Reserve mineralreserv, malmreserv
Mineral Resource mineralresurs, mineraltillgång
Misrepresentation förvanskning, feltolkning
Modifying Factors (2) modifierande faktorer
Pre-feasibility Study preliminär lönsamhetsstudie, förstudie
Preliminary economic assessment preliminär lönsamhetsanalys
Probable Mineral Reserves sannolik mineralreserv, sannolik malmreserv
Proved Mineral Reserves bevisad mineralreserv, bevisad malmreserv
Reporting Standards regelverk för rapportering
Scoping Study idéstudie

(1) person som genom medlemskap i av PERC erkänd organisation har möjlighet att agera som kompetent person
(2) gruv, process, metallurgi, ekonomi, marknad, legala, miljö, infrastruktur och sociopolitiska faktorer för att omvandla mineralresurs till mineralreserv

* The Pan European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC) Standard for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves

** The Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards