Vi tycker

Vi tycker att järnvägen måste rustas och byggas ut

Foto fr.v.: CC, CC, LKAB, LKAB, CC

Gruv- och mineralföretagen ligger ofta på landsbygd och långt från slutkunderna. Företagen är beroende av en stabil infrastruktur där olika transportslag samverkar på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Transportarbetet är en del av företagens konkurrenskraft.

Industrirådets vision för transporter sammanfattar de krav industrin ställer på politiken:

Ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.

Klimatet är vår allra största utmaning. Utmaningen är att minska klimatpåverkan genom insatser som inte leder till försämrad välfärd. Miljö och ekonomi går hand i hand om utgångspunkten är att transporterna effektiviseras. Industrin behöver en politik som uppmuntrar effektivare transporter och som driver och skapar incitament till innovation och utveckling.

Svensk godstransportpolitik ska genomsyras av tre principer:

 1. Politiken får inte begränsa transporterna, det begränsar handeln, företagens och Sveriges utveckling. Trafikarbetet kan minskas men inte transportarbetet, det ska förhoppningsvis ökas!
 2. Klimatet är en utmaning, klimatsmarta transporter behöver utvecklas som förbättrar konkurrenskraften. Högkapacitetsfordon och horisontell samverkan där flera transportköpare fyller tomtransporter är en nyckel till framgång.
 3. Skapa effektiva samverkande logistiksystem där politik, myndigheter, näringsliv och akademi skapar smarta lösningar. Logistik som utgår från helheten, inte enskilda trafikslag.

Ett logistikråd bör tillsättas – Infrastrukturministerns diskussionsforum för strategiska frågor inom godstransportpolitiken med representanter från hela logistikkedjan, inklusive forskare.

Följande områden är prioriterade:

 • Göra samhällsekonomiska kalkyler vid investeringar med konkurrenskraft och godstransporternas nytta i fokus.
 • Sverige måste säkerställa en framtidsinriktad godssatsning med återställande av infrastrukturen som första steg genom väsentligt höjda anslag till drift- och underhållsåtgärder, samt fokus i ett andra steg på enkla åtgärder som ger hög effektivitet.
 • Bättre infrastrukturplanering utifrån ett godsperspektiv där optimerad samverkan kan ske mellan transporter på väg, järnväg, och sjötrafik.
 • Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att driva innovation och ny teknik vid upphandling av infrastruktur. T.ex. utveckla elektrifiering, använda digitaliseringens möjligheter, arbeta med nya bränslen.
 • Effektiva skatter och avgifter som tar hänsyn till konkurrenskraft där den totala systemeffekten alltid analyseras. T.ex. vägslitageskattens påverkan på industri med verksamhet i landsbygd.

Inom infrastrukturområdet verkar Svemin för:

 • Norrbotniabanan
 • Dubbelspår på Malmbanan
 • Trafikverkets årliga anslagspott för investeringar vid industriella satsningar/etableringar ökas till 200 Mkr/år

Läs mer om Näringslivets Transportråd som är godskundernas röst i transportpolitiken och verkar för att det svenska näringslivets konkurrenskraft stärks.