Vi tycker

Vi tycker att järnvägen måste rustas och byggas ut

160913_transport-och-infrastruktur_matton-jarnvagsstation

Gruv- och mineralföretagen ligger ofta långt från slutkunderna. Sverige behöver därför långsiktiga satsningar på stabil infrastruktur, i synnerhet underhåll av det nät vi redan har och för att skapa redundans i systemet.

För att industrin ska kunna fortsätta investera för tillväxt här i Sverige är en pålitlig infrastruktur fundamental. Vi är ett litet exportberoende land och avståndet till våra viktigaste marknader är ofta långt. Miljömålsberedningen föreslår (juni 2016) att det ska sättas ett specifikt delmål för transportsektorn till 2030 att minska klimatutsläppen med 70 procent jämfört med 2010. Det aktualiserar frågor kring transportslag och minskade koldioxidutsläpp från transporter ytterligare. För gruv- och mineralindustrin innebär det att de5t är ännu mer angeläget att underhåll av befintlig infrastruktur ökar samt investering i Norrbottniabanan och dubbelspår på Malmbanan.

Regeringen bör även ge Trafikverket, VTI och Trafikanalys i uppdrag att utvärdera, uppdatera och utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna för infrastrukturinvesteringar så att industrins samhällsnytta syns och så att godstransporter inte systematiskt undervärderas.

För att nå en fossilfri transportsektor måste vi satsa på forskning för alla transportslag, t ex el-vägar. Vi måste utveckla alla möjligheter med digitalisering, fortsätta de gemensamma satsningarna på klimatsmarta lösningar, genomför ett regelverk som stödjer utvecklingen av effektiva transporter för alla transportslag och underlätta horisontella samarbeten.

Sverige måste säkerställa en framtidsinriktad godssatsning i infrastrukturpropositionen med återställande av infrastrukturen som första steg genom väsentligt höjda anslag till drift- och underhållsåtgärder, samt fokus i ett andra steg på enkla åtgärder som ger hög effektivitet bör prioriteras (förstegsprincipen) så som hög tillgänglighet i transportsystemet, minskar sårbarheten (ökar tillförlitligheten), 74 ton, digitalisering, små flaskhalsar, etc.

Skatter och avgifter – viktigt se till helheten

När skatter och avgifter diskuteras måste den totala systemeffekten alltid analyseras. Vi måste förbättra och optimera samverkan mellan transporter på väg, järnväg, sjötrafik och flyg. Därför kan vi inte samtidigt införa flygskatt eftersom flyg ingår i utsläppshandeln vilket innebär att någon annan inom EU kommer att utnyttja de CO2-rätter som finns för flyget. Och man ska vara medveten om att vägslitageskatten höjer kostnaderna för lastbilstransporter med 12-15 %. Stora delar av basindustrin finns på landsbygden där det sällan finns alternativ till landsvägstransport för godset.

Läs mer om Näringslivets Transportråd som är godskundernas röst i transportpolitiken och verkar för att det svenska näringslivets konkurrenskraft stärks.

Inom infrastrukturområdet verkar Svemin för:

  • Investering i Norrbotniabanan
  • Dubbelspår på Malmbanan
  • Förstärkt järnvägsnät i Bergslagen för malmtransport till utskeppningshamn